pagina 15 herfst 1992

Het huwelijk met Dodonea Lucia van Goslinga Het linnengoed van Doed geheel bewaard gebleven Over de echtgenote van Unico van Wasse- naer, Dodonea Lucia van Goslinga (Dong- jum 6 December 1702 – ’s-Gravenhage 13 Januari 1769), is helaas bitter weinig be- kend. Zelfs van haar portret door G. de Ma- rees, dat om de laatste eeuwwisseling nog op Twickel hing, is de verblijfplaats onbekend. Dodonea Lucia, ”Doed” voot* haar intimi, was een van de vijf dochters van de bekende staatsman Sicco van Goslinga (1664-1731) en Johanna Isabella barones thoe Schwart- zenberg en Hohenlansberg (1670-1735). In 1723 huwde zij Unico Wilhelm, graaf van Wassenaer, uit welk huwelijk vijf kinderen werden geboren. Ook uit de eerste jaren van dat jonge gezin is eigenlijk niet veel bekend; slechts twee van de vijf kinderen bereikten de volwassen leeftijd: Jacob Jan (1724-1779) en Carel George (1733-1800). Uit het huisarchief Twickel weten wij dat de vijf zusters Goslinga van hun ouders veel be- zittingen in Friesland erfden en een niet on- aanzienlijke hoeveelheid zilveren tafelgerei. Verder viel hun uit de boedel een massa tafel- en bedlinnen toe, zoals blijkt uit op Twickel en Weldam bewaard gebleven, met de initialen GS gemerkte stukken, waarvan sommige bovendien gedateerd zijn (1714, 1726, 1736). Het linnengoed Ook was er nog linnengoed van hun groot- en overgrootouders; daartoe behoorden mo- gelijk avondmaalservetten uit het begin van de 17e eeuw, maar zeer zeker het tafelgoed uit 1645 en 1655 met ingeweven Friese wa- pens. Dit laatste kwam, via de boedelschei- ding in 1812, uiteindelijk op kasteel Ruurlo terecht. Een deel van het ouderlijke linnengoed zal direct op Dodonea Lucia vererfd zijn, het overige zal later uit de nalatenschap van haar zusters aan de Van Wassenaers toege- vallen zijn, samen met eigen linnen van die zusters. Zowel van Juliana Anna als van Agatha Rixtina van Goslinga bleef op Twic ­ kel gemerkt linnengoed bewaard. Van haar zuster Maria Helena, gehuwd met Jarich Georg van Burmania erfde ”Doed” ook wat Burmania-linnengoed, zilver en meubels en een prachtige Voor-Indische sitsen sprei met de wapens Burmania en Goslinga (thans op Weldam). Een tweede fraaie sitsen sprei, met het wapen Goslinga, nu als bruikleen van de Stichting Twickel in het Rijksmu- seum Amsterdam, was of voor de ouders of voor een van de twee ongehuwde zusters Goslinga vervaardigd. Aanschaf en bewerking Tijdens haar huwelijk blijkt ook mevrouw Van Wassenaer-van Goslinga, de familie- traditie voortzettend, immense hoeveelhe- den linnengoed te hebben aangeschaft; meestal is dat gemerkt met een kroon waar- onder haar initialen WG, daaronder een hoeveelheid-cijfer (bij de servetten varierend van 36 tot 130) en soms daaronder nog een jaartal (1730, 1731, 1734, 1737, 1739, 1742, 1752, 1756). Het tafelgoed heeft ofwel het damast- ofwel het pellenpatronen. Bij het beddegoed zijn een aantal slopen versierd met tussenzetsels van kloskant. C.A. Burgers Goslingastate le Dongjum in 1734. Hier woonden Dodonea ouders. Gekleurde tekening door Abra ­ ham de Haen. Kasteel Twickel. Foto: R.K.D.