pagina 16 zomer 2001

■//(leer </i &>, cry- </-c >i J< 4 /” **»4* tfcMivorn <r/?i S*** 4l«# / n * ” tZ-S**. %d,/ **/**/■ “A / ^* y s,, W« / HT/ ^ *4 ^.- /f, «* ■ .- . s /><?£//? ^ Ah?; ,… . Jr A 4^../// *”-4 ■ . :: ■&J $/*»£ <** .. ^r/ACefy el-O-etA – / ^i/A jSA <tfa-A 0*r&4″ l / An ?«•/£*• /M- ^ ■ < v / v, . c _f ,/ A//- (#&&&■ M P/^ 4 gt<~~ f t ?«** / (/■ v . – V? Schrijven van 14 februari 1690. Deze brief is afgedrukt in het artikel dat verscheen in DeTwentscheCourantTubantia. Huisarchief Twickel, inv.nr. 120. /■bio: 71 Tegelaar. Kolenkolk, of in plaats van Bloemen- daal de erven Nieuw Markvoort en Egink, die vroeger zijn getaxeerd op 21000 gulden, maar nu niet meer zoveel meer waard zijn. Dat zijn de testamentaire bepalin- gen. Of u daarmee tevreden bent, is altijd de vraag. Ons lijken ze niet aan- vaardbaar. Het voorstel dat u voor ons op papier hebt gezet over de zaak van tante Odiliane 6 ), is goed en wel over- wogen. Wij zijn dezelfde mening toe- gedaan en delen uw gevoelen. Deze kwestie zal veel narigheid veroor- zaken en het uiterste van ons vergen. Want zijn reputatie zal eronder lijden, als wij een ander standpunt menen te moeten innemen. Maar wat Kruisbergen 7 ) zal doen, weten we niet, zoals u terecht opmerkt. Hij zou aan ons de zorg voor die tante wel eens willen overlaten, want zijn gierigheid is zeer groot. Hij is tegenwoordig in Berlijn. Ik geloof dat hij zich weer graag nuttig wil maken, ook al zegt hij dat niet open- lijk. De anderen zijn naar Zeeland zodat deze kwestie nu moet blijven rusten tot onze bijeenkomst. Ik heb tot nu toe geen schildersknecht kunnen krijgen die daar naartoe wil. Hun eisen zijn te hoog. Ik zal daar nog ver- der naar informeren. De dood van de keurvorst van Keulen geeft hier reden tot bezorgd- heid, temeer daar veel Franse troepen langs die weg oprukken. Moge het met de verkiezing in Munster goed aflopen, anders zal het in ons deel van het land mis gaan. Als de keuze op Fiirstenberg 8 ) valt, moge de Heer ons beschermen. In Engeland gaan de zaken voor de koning 9 ) nog niet goed. De meeste bisschoppen hebben geweigerd de verklaring van godsdienstvrijheid te laten voorlezen. Drie hebben dat wel gedaan en toen zij begonnen te lezen, liep al het volk de kerk uit. De bisschoppen, bang voor oproer en gevaar voor hun leven, riepen van de preekstoel dat zij het met die ver ­ klaring niet eens waren, maar handelden in opdracht van de koning. De koning heeft ze dat zeer kwalijk genomen. Algemeen wordt aange- nomen dat de koningin zwanger is 10 ). De koning van Frankrijk is weer ziek. Men zegt dat hij koorts heeft, maar anderen vrezen dat hij weer te lijden heeft van de gevolgen van het ongeluk. Over het hof in Berlijn is verder niets bekend “). De oude officieren blijven tot nu toe in functie. Dit is alles waarover men nu rept. Wij hopen begin juli van hier te vertrekken l2 ), zo het God belieft. Met mijn kinderen gaat het goed, alleen Agnes tobt een beetje. Ik weet niet wat het is en hoop dat ze door de verandering van lucht zal herstellen. De heer Van Obdam biedt u oot- moedig zijn dienst aan evenals nicht Kruisbergen. Uw gehoorzame dochter Adriana Sophia van Raesfelt Nolen 1. Aan het einde van de 17e eeuw trad er een klimaatsver- andering op in West-Europa die bekend is geworden als de Kleine Lfstijd. In deze periode was er lot ver in de zomer sprake van extreem koud weer. 2. Dr. Johan Op ten Noon was een advocaat in Arnhem die adviseerde in de hier beschreven erfrechtkwestie namens de familie Van Flodorf. De familie had een huis in Zutphen en bezal tevens het huis Dorth bij Gorssel. Amadea Isabella de moeder van Adriana Sophia van Raesfelt. was afkomstig ui het geslacht Van Flodorf. De hier beschreven erfrechtkwestie speelde lussen de fami ­ lie Van Flodorf en de familie Van Raesfelt-Van Wassenaer. 3. Adriana Sophia van Raesfelt. 4. De moeder van Adriana Sophia. 5. Adriaan Gustaaf van Flodorf, een broer van de moeder van Adriana Sophia van Raesfelt. 6. Tante Odiliane was een zuster van de moeder van Adriana Sophia van Raesfelt. 7. Kruisbergen was getrouwd met de dochter van tante Odiliane. die in de laatste alinea van de brief als nicht Kruisbergen wordt opgevoerd. 8. In het vorstendom Keulen was de keurvorst gestorven. Willem Egon von Fiirstenberg was een van de kandida- ten voor de opvolging. Hij was een partijganger van de Franse koning Lodewijk XIV. Om die reden werd zijn mogelijke verkiezing. die in Munster zou plaatsvinden. als ongewenst beschouwd. 9. Koning Jacobus II van Engeland kreeg grote problemen in zijn land door zijn overgang naar het katholicisme. De oppositie tegen hem bereikte een hoogtepunt. toen hij in mei 1688 de anglicaanse bisschoppen wilde dw ingen het zogenaamde Tolerantie-edict van de kansel voor te lezen tegen gunste van de katholieken. 10. Op 10 juni 1688 – twee dagen voordat Adriana Sophia van Raesfelt deze brief schreef – beviel de Engeise koningin van een zoon. Tegenstanders van de koning beweerden dat het een ondergeschoven kind betrof en weigerden de prins van Wales als troonopvolger te aan- vaarden. In zijn plaats werden Mary Stuart, de pro- testantse dochter van de koning. en haar echtgenoot. de protestantse stadhouder Willem III van Holland uitge- nodigd op de troon plaats te nemen. 11. Aan het Pruisische hof in Berlijn heerst onzekerheid na het overlijden van keurv orst Frederik Wilhelm op 9 mei 1688. 12. Adriana Sophia verblecf met haar gezin elk jaar gedurende de zomermaanden in het ouderlijk huis in Delden.