pagina 14 zomer 2000

Voor Else Vreeman was het een hele verademing om het drukke leven in de Randstad te verruilen voor het wonen in het Twentse land. Samen met Lucie Hakstegen ver- zorgt zij de ledenadministratie. Wim Meijer is namens de pachterscommissie afgevaardigd om zitting te nemen in het bestuur. Hij ervaart dit als zeer nuttig. Immers de landbouw en het land- goed kunnen niet zonder elkaar. Juist door met elkaar te praten, kunnen we tot oplossingen komen. Gerrit Dubbelink is als opvolger van Rudie Busschers namens GLTO in het bestuur getreden. Hij acht het van groot belang dat zo organisatie in een vereniging als de Vrienden van Twickel is vertegenwoordigd, vooral omdat hij van dichtbij mee- maakt hoeveel er binnen de agrari- sche sector, ook op het landgoed Twickel verandert. De grote belangstelling die Gerrit Aalderink heeft voor alles wat met natuur en cultuur te maken heeft, maakte het hem niet moeilijk toe te treden tot onze vereniging. Aanvan- kelijk als lid van de activiteitencom- missie en later tevens van het bestuur houdt hij zich onder meer bezig met de organisatie van de Twickeldag en de Kasteeldag. Een reiger in bad "Het was een koude win- terdag, toen ik tijdens mijn omzwervingen op Twickel een reiger vond, die zich door de kou nauwelijks kon bewe- gen. Ik nam de vogel mee naar huis en zette hem in de badkamer. Mijn vrouw en ik voerden het beest en tja, de badkamer moest natuurlijk schoongehouden worden, en je wilt tenslotte toch ook nog wel eens zelf een bad nemen. De vogel ging dan naar de wc, die daarna ook weer schoongemaakt moest wor ­ den. Mijn vrouw en ik dach- ten eerst, dat deze gang van zaken na een dag of vier wel weer voorbij zou zijn. Maar vergeet het maar. We hadden de reiger vijf weken in huis. Eerst daarna konden we hem weer vrijlaten in de natuur!", aldus D. Klevering tijdens zijn lezing in het landschap van Twickel die op9maartjl. werd gehouden. Een avond, die de in samenwerking met het IVN en het WNF hadden georganiseerd. De anekdote geeft tevens aan dat Klevering begaan is met de natuur. En dat was tij ­ dens de gehele lezing te mer- ken. Aan de hand van prach- tige dia wist hij veel te vertellen over de leefwijze en het gedrag van vogels. En daarbij bleek ook dat hij een enorm kenner is op dit gebied. Verder liet hij het publiek zien, op welke wijze je vogels het beste kunt foto- graferen en hoeveel geduld je daarbij moet opbrengen. Kortom een zeer interes- sante avond, waarvan de ruim honderd aanwezigen ten voile hebben genoten. Voorzitter Bunge, die de avond had ingeleid, sprak na afloop een dankwoord uit, waarbij hij de spreker een enveloppe met inhoud over- handigde. Gerrit Aalderink