pagina 14 zomer 1993

Recreatieplan Het recreatieplan zal in de toekomst veel aandacht vragen. De vraag is of je met snel groeiende toerisme die vele wegen op Twickel nog wel open moet houden op zon- en feestdagen. Het landelijke karakter van het landgoed dient behouden te blijven, daar komen de mensen immers voor. Op Twickel zal, in het kader van het recreatieplan, goed over ruimtelijke ordening nagedacht moeten worden. Een zorgelijke ontwikkeling vindt Van Ittersum de bedreiging van Woolde door de grondpolitiek van de gemeente Hengelo (Dubbelstad). Er bestaat in Hen- gelo een politieke onwil om hoog te bouwen. In plaats daarvan hanteert de gemeente een groeibeeld gebaseerd op steeds meer land, men blijft bezig met het constant aanspreken van waardevolle buitenge- bieden zoals Woolde. Eigenlijk komt dit wat vreemd over; aan de ene kant zie je grootstedelijke allure en aan de andere kant een dorpse olievlekwerking van Hengelo. Wellicht valt nog enig heil te verwachten van de toekomstig regio Twente voor wat betreft het indammen van Hengelo’s onstuimige groei. Nieuwe voorzitter De nieuwe voorzitter van de Vrienden is de heer drs. P.H. Van Beem, een 63-jarige econoom uit Delden. Hij is reeds langere tijd lid van de Vereniging Vrien ­ den van Twickel. Door drukke werkzaamheden tij- dens zijn actieve loopbaan in het bedrijfsleven, had hij in het verleden te weinig tijd om volop van Twi ­ ckel te genieten. ”Nu ik gepensioneerd ben, wil ik me graag inzetten voor het behoud van Twickel in al zijn aspecten”, aldus de nieuwe voorzitter. Het streven van de heer Van Beem, die in het verle ­ den in meerdere besturen actief is geweest, is erop ge- richt Twickel zoals het nu is zoveel mogelijk als levend monument te behouden. ”Dit dient uiteraard te gebeuren met de doelstellingen van zowel de stich- ting als de Vrienden in het achterhoofd. Wij leven in een snel veranderende maatschappij en in een tijd waarin veel bedreigingen op Twickelse landschap af- komen. Een verrassend aspect van dat landschap is nog altijd de harmonie die op Twickel bestaat tussen landbouw en landschap. Dit samengaan verklaart veel van de unieke charme van het Twickellandschap. Dat kwetsbaar evenwicht moet behouden blijven”, aldus Van Beem. den. Ook aspiraties van andere gemeenten om hun industrieterreinen uit te breiden dienen trouwens nauwlettend gevolgd te worden”, zegt de nieuwe voorzitter. Knelpunten ”Een aandachtspunt blijft de uit het verleden stam- mende kwestie van de verkeersproblematiek rondom de weg Delden-Borne. Wij zullen onze alternatieve oplossingen hiervoor onder de aandacht blijven bren- gen. Een andere uitdaging zal voor ons het recreatie ­ plan voor Twickel zijn. Wij zullen graag onze beoordeling en steun hieraan geven. Als mogelijk knelpunt in de toekomst voorzie ik de zorgelijke ontwikkelingen in de agrarische sector, die ook de Twickelpachters niet ongemoeid laten. On- danks de noodzakelijke aanscherping van de wetge- ving, zal er toch een duurzame economische basis voor bedrijfsvoering mogelijk moeten blijven”, al ­ dus Van Beem. De ledengroei die de Vereniging de laatste jaren heeft doorgemaakt, noemt Van Beem zeer verheugend. Steeds meer mensen lijken ervan overtuigd te raken, dat het de moeite waard is om cultuur-historische monumenten in stand te houden. ’’Groei als zodanig moet echter niet als primair doel worden nagestreefd. Wij zijn er blij mee, voorzover dit weerspiegelt dat de mens van deze tijd een toenemende belangstelling heeft voor de natuur in zijn omgeving. Twickel lijkt wat dat betreft een breed draagvlak te hebben in Twente, maar ook daarbuiten”. Bestuur Vrienden van Twickel Bij de bestuursverkiezing tijdens de algemene le- denvergadering van 27 april j.l. werd behalve van de aftredende voorzitter ook afscheid genomen van het vertrekkende bestuurslid G. Seppenwool- de (vanaf 1980 bestuurslid waarvan 4 jaar voor- zitter). Naast de nieuwe voorzitter werden tot nieuw bestuurslid de heren E. Breteler (pachters- commissie) en M. ter Braak benoemd. Klankbordfunctie De lijn die door zijn voorgangers is ingezet, wil Van Beem graag voortzetten. Hij is van mening dat de Vereniging een klankbordfunctie kan vervullen. ”Ik zie de Vereniging als een gespreksforum van mensen, die Twickel een warm hart toedragen”. Over de sa- menwerking met de stichting is de heer Van Beem erg hoopvol. ”Ik hoop dat we het open en constructief overleg, zoals het tot dusver gevoerd is, op dezelfde voet kunnen voortzetten”. Van Beem zou graag een sterkere samenwerking met de groene verenigingen zien. ’’Samen kunnen we wel ­ licht beter de bedreigingen voor het landgoed, zoals bijvoorbeeld vanuit de Dubbelstad, het hoofd bie-