pagina 14 winter 2010

Een ondergrondse astransportleidingonder et Landgoed Twickel Het zal de Uefhebbers van bet Landgoed Twickel niet ontgaan zijn dat er een tornado door delen van het landgoed raast. Een trace zo breed als een provinciate weg is vrijgemaakt om grote zware graafmachines te verplaatsen en stapels enorme buizen aan te voeren. Vele verontruste readies van Vrienden van Twickel bereikten de secretaris; reden om eens poolshoogte te gaan nemen. Een hartelijke ontvangst op het projectbureau van de Casunie in Hengelo-Zuid met daarna een rondgang langs de verschillende locaties als gast van de projectleider Cerard Knoops gaf duidelijkheid over het ivaarom van dit imposante project. Beste vrienden De Stichting Twickel is na lang aarzelen akkoord gegaan met de aanleg van een Mtb-route op het landgoed omdat zij ver- wacht hiermee het ’’wild" mountainbiken te kunnen reguleren. De hinder voor op andere wijze recreeren- de bezoekers kan op deze wijze hopelijk worden beperkt. Het bestuur van de VVT heeft inmiddels veel verontruste vragen gekregen van na- tuur- en rustzoekende Twickelbezoekers die niet op de hoogte waren van de aanleg en omvang van de Mtb-route. (In het vorige nummer van het Twickelblad heeft rent- meester Schimmelpenninck het besluit toegelicht. In een artikel in dit nummer wordt ingegaan op de wijze van aanleg en de gerezen onrust). Ook zijn er vragen gerezen over de enorme ingreep in natuur en landschap als gevolg van de aanleg van een ondergrondse gastransportleiding in het landgoed Twickel (zie het hiernaast geplaatste artikel van VVT-bestuurslid Paul Koppen de Neve). In contacten tussen de Stichting Twickel en de WT is de aanleg van een Mtb-route op het landgoed gememoreerd. De infor- matie hierover is voor het bestuur van de VVT geen aanleiding geweest hierover haar zorg uit te spreken. Over de aanleg van de ondergrondse gastransportleiding is niet gesproken. Het bestuur van de VVT heeft de ongerustheid bij een aantal van haar leden ter kennis gebracht van de Stichting Twickel en zal de gang van zaken agenderen voor een volgend overleg. De WT heeft mede tot doel (statuten art.2.3): ”Het bevorderen van een maat- schappelijk draagvlak, dat de natuur-, cultuur- en landschapswaarden van Twickel tegen schadelijke invloeden kan bescher- men”. Gezien de verminderde aandacht van het nieuwe kabinet voor cultuur en natuur zal de betrokkenheid van de leden van de WT bij Twickel kunnen bijdragen aan het behoud van natuur-, cultuur- en land ­ schapswaarden van Twickel. Dat maatschappelijk draagvlak daarbij onontbeerlijk is, moge voor alle partijen duidelijk zijn. Albert Kienhuis Wat behelst dit project? Het energiebedrijf Eneco beschikt over een gasopslag in de zoutcavernes bij Epe van 200 miljoen nm ! aardgas, opgeslagen onder een druk van 200 bar. Eneco heeft de Gas- unie in haar rol als beheerder van het Nederlandse Gastransportnet verzocht een aansluiting te verzorgen vanaf het bestaan- de gastransportnet (het gasstation Borner- broek is daarvoor gekozen) tot de Duitse grens (Gronau); Eneco zorgt dan voor het laatste stukje aansluiting naar hun opslag nabij Epe. Een bijkomend voordeel is dat de Gasunie met een dergelijke buffer ook meer moge- lijkheden heeft om de druk in het Nederlandse net (nog) beter te kunnen handhaven. Het betreft ca. 15 km 30” en 15 km 36” stalen leiding (diameter ca. 10 cm resp. zelfs 25 cm groter dan een herenfietswiel!) en een drietal gasstations. Het gas kan naar/van de opslag stromen met een druk van 80 bar. De leiding ligt ca. 2 meter onder maaiveld en loopt vanaf Azelo ruwwegten westen langs de Ai/A35, die hij in totaal 4X ondergronds kruist, via Oele onder de Haaksbergerstraat naar Enschede/Gronau. Welke technieken worden gebruikt? Tijdens de bezichtigingen op de diverse locaties kwam ik onder de indruk van de organisatie en techniek. Maakt niet uit of je het knooppunt Hofdijk bezoekt (iets ten oosten van Twence aan de noordzijde van de A35), een M&R (Meet & Regel) punt van waaruit de gasstromen in de toekomst gemeten en gestuurd kunnen worden, of de locatie Haaksbergerstraat waar aan de Werkzaamheden bij Loofrietweg.