pagina 14 winter 2008

if*. Pachterscommissie bezoekt Geldersche Waard De meeste zaken die in de pachterscommissie aan de orde komen, hebben betrekking op de Twentse bezittingen van het landgoed en op algemene pachtzaken. Het is soms moeilijk om je een beeld van een bepaald gebied te vormen zonder dat je er bent geweest. Het leek daarom goed het jaarlijks uitje eens te koppelen aan een gebied waar je niet elke dag in de buurt komt. We zijn onze excursie begonnen in de kleine Geldersche Waard, een gebied met een grootte van circa 60 ha. Het gebied is jaren lang door Twickel geexploiteerd in samen- werking met de familie Grob. Er werden pin- ken geweid en er werd gras verkocht. Er was geen boerderij gevestigd. Het is een oud stroomgebied van de Rijn en mede hierdoor waren er behoorlijke verschil- len in het relief. Niet echt een mooi vlak wei- degebied, met wat oude zomerdijken langs de kanten. De kleine Geldersche Waard wordt op dit moment afgegraven. Ongeveer 1 miljoen kubieke meter klei wordt afgegra ­ ven en verkocht aan de baksteen industrie. Wat overblijft, is een drassig en nat natuur- gebied, wat voor een deel permanent onder water staat. Om te zorgen dat het niet ver- bost, worden de drogere delen beweid door vleesvee, in dit geval Charolais van de fami ­ lie Uenk. Als je het door de bril van een natuurbeheerder bekijkt, een mooi gebied met volop kansen voor de natuur. Ruimte Vervolgens zijn we te voet verder gelopen naar de Grote Geldersche Waard, waar het bedrijf van de familie Uenk gevestigd is. Het bedrijf van de familie Uenk is op dit moment het grootste pachtbedrijf van de Stichting Twickel en omvat zo’n 90 ha pachtgrond. Als je vanuit de kleine Gelder ­ sche Waard naar de Grote Geldersche Waard loopt dan is je eerste reactie als Twentenaar: wat een ruimte. Een mooi vlak gebied en bijna geen boom te bekennen. Onze eerste reactie was dan 00k: heeft Twickel nog meer van dit soort gebieden? We zijn over de oude zomerdijk naar het gebouwencomplex gelopen. Ondanks dat het een groot gebied is, was dit niet storend want het gebied wordt omzoomd door de oude zomerdijk met daarlangs struikgewas en op de achtergrond riet in de oude rivier- armen. Ik zag dit zelf op dat moment als een goede combinatie van grootschaligheid in combinatie met natuur. Bedrijf Op het bedrijf was men nog druk bezig om de laatste hand te leggen aan een nieuwe aardappelbewaarplaats en werktuigenber- ging . Een groot gebouw met hoge zijwan- den en een goothoogte van ongeveer 6 meter. Door de architectonische vormge- ving een mooi en doelmatig gebouw, wat 00k weer aangeeft dat groot per definitie niet storend hoeft te zijn. In het gesprek dat we voerden met de heer Uenk bleek dat er ten aanzien van de goot ­ hoogte nog concessies waren gedaan. Zij hadden het graag nog een meter hoger gehad. Het bedrijf was tot vorig jaar een gemengd bedrijf met akkerbouw en daar- naast de melkveehouderij. Ook hier heeft men de keuze gemaakt om te specialiseren en in dit geval werd het de akkerbouw. Door de hoge investeringskosten werd het steeds moeilijker om deze beide ‘takken’ naast elkaar voor te zetten. Daarnaast speelde ook arbeid een rol. In de herfst werd het toch wel erg druk. De ligboxenstal en de oude koeienstal van Twickel zijn afgebroken en op die plaats is de nieuwe aardappelbewaarplaats en werk- tuigenberging gebouwd. De aardappelbe ­ waarplaats is door de heer Uenk gefinan- cierd en de werktuigberging door Twickel. Naast de akkerbouw houdt men nog zo’n 30 stuks vleesvee. Deze worden geweid op 16 ha zomerdijk en zullen ook straks in de Kleine Geldersche waard worden ingezet. De bedoeling is om dit aantal nog te ver- dubbelen. De akkerbouwtak omvat op dit moment 130 ha. Dit is inclusief eigen en los bijgepachte grond. Op het bedrijf is een vaste medewerker aanwezig. Problemen In ons gesprek kwamen we ook op de knel- punten ten aanzien van de bedrijfsvoering. Wat in de eerste instantie voor ons zo mooi leek, bleek ook een keerzijde te hebben. Het gebied ligt in een Habitat richtlijngebied en maakt deel uit van het Natura 2000 gebied de Geldersche Poort. In de beheerplannen geeft men aan dat het waterpeil omhoog moet om de rietontwikkeling voldoende kans te geven.