pagina 14 winter 1999

Open Monumentendag op de Breede Riet Op de Open Monumentendag op 11 September jl. waren de weergoden het publiek goed gezind. Het was een stra- lende dag. Massaal kwam het publiek naar Twickel om een kijkje te nemen in het herstelde landschapspark de Breede Riet. Als toezichthouder heb ik mij morgens tussen het publiek begeven om te horen wat de bezoekers er van von- den. De reacties waren nogal verschillend. Het bezoek begon al morgens om zeven uur. De vaste bezoekers van Twickel, zoals ik ze noem, liepen onrustig heen en weer langs het jagershuis Casa Nova. Ze vonden het maar niets om met horden mensen rond te moeten lopen en het begon pas om tien uur. Liever wilden ze in hun een- tje, rustig kunnen genieten van flora en fauna. Ze konden het waarderen dat ik ze al vooruit stuurde. Bij de toegang tot de Breede Riet kreeg iedere bezoeker een keurige folder uitgereikt. De theaterwerkplaats "De Smederij" met acteur Pieter van Dijk gaf deze dag twee voorstellingen op een rustiek plekje onder de grote eiken met een knipoogje van de zon. Twee keer voile bak. Veel kinderen met hun ouders werden tot de laatste minuut door deze acteur geboeid. De toeschouwers luisterden aandach- tig naar zijn sprookje over het kasteel, koning Roderick, de zwaan en de kraai. Veel bezoekers kwamen om het herstelde landschap ­ spark te aanschouwen. De mensen met een wat verder- gaande interesse in flora en fauna vonden het jammer dat de openstelling niet plaats vond in de vorm van een excur- sie. Er waren ook bezoekers die vonden dat Twickel de Breede Riet helemaal moest open stellen, het was immers toch overheidsgeld waardoor het herstel mogelijk was gemaakt. Toch genoot iedere bezoeker op zijn eigen manier. De tuinbaas Hans Hondebrink had deze dag zijn prach- tige tuin opengesteld, zodat menig bezoeker na een wan- deling over de Breede Riet in een zitje in de tuin kon nage- nieten van een geslaagde monumentendag. Een week later kreeg ik van de heer Hennie van Ommen een briefje naar aanleiding van de openstelling. Bijge- voegd was een fotokopie van een brief uit 1932 van het Ministerie van Economische Zaken en Arbeid, directie Landbouw, aan de burgemeester van Stad Delden over de openstelling van het landgoed Twickel als gevolg van de onderbrenging van het landgoed onder de Natuurschoon- wet 1928. Het hele landgoed is opengesteld met uitzonde- ring van de Breede Riet. De tuinen van Twickel zijn slechts te bezichtigen op woensdag- en zaterdagmiddag. De bur ­ gemeester wordt verzocht op een en ander zoveel mogelijk politietoezicht te doen uitoefenen. Kennelijk was dat toen al nodig. Hans Spijkerman Het publiek volgde het verhaal overde avonturen van de Zwaanrider met grote aandacht. Foto: H. Spijkerman. Pieter van Dijk, koning Roderick, de zwaan en de kraai. Foto: H. Spijkerman.