pagina 14 voorjaar 2011

•4 : L-i-Vny^kn n Twickel Beste Vrienden De Vereniging Vrienden van Twickel steunt de Stichting Twickel in haar pleidooi om de verkeersintensiteit op de N739, de weg tussen Haaksbergen en Hengelo, terugte brengen. De aanpassing van de N18 tussen Varsseveld en Enschede, waardoor sluipverkeer voor een route door Beckum kan gaan kiezen, vervult ons dan 00k met zorg. In samenwerking met diverse natuur- organisaties zijn de verantwoordelijke overheden gewezen op de gevolgen voor de leefbaarheid van het dorp Beckum en haar omgeving (zie hiervoor 00k het artikel van Wim Brunnekreef, de voorzitter van de dorpsraad Beckum). De voornaamste reden voor bezorgdheid is het feit dat de N739 tussen Beckum en Haaksbergen de Ecologisch HoofdStruc- tuur (EHS) doorsnijdt. De EHS is een netwerk van natuurgebieden die door eco- logische verbindingszones met elkaar moeten worden verbonden om een samenhangend natuurgeheel te vormen. De EHS tussen Beckum en Haaksbergen is gelegen op Twickelgebied. Cezien de plannen van Rijk en Provincie om de aankoop van grond ter uitvoering van de EHS op te schorten of evt. zelfs te beeindigen, is het van groot belang voor natuur en recreatie dat bestaande EHS- natuur zo optimaal mogelijk wordt beheerd. Volgens Piet Jansen, gedeputeerde van de provincie Overijssel, moet de komende jaren alle inzet zijn gericht op een optimaal beheer van bestaande natuur. Er zou bij natuurbeleid meer gekeken moeten worden naar kwaliteit dan naar het aantal hectares. In het vorige Twickelblad is rentmeester Schimmelpenninck in het artikel: Gevolgen nieuwe natuurbeleid voor Twickel, inge- gaan op deze toekomstige ontwikkelingen. Hij beschrijft hierin zijn bezorgdheid over het tot stilstand komen van lopende pro- cessen die op Twickel te maken hebben met natuurontwikkeling en -beheer. Alseen uitplaatsing van een pachtersbedrijf omwille van deze doelstelling niet meer zou lukken om reden van bezuiniging, lijdt de pachter die zou worden uitgeplaatst, lijden de andere pachters omdat een betere ver- kaveling uitblijft, lijdt de natuur omdat de pachtboer op Twickel onmisbaar is voor het onderhoud van natuur en landschap, lijdt de Stichting Twickel omdat zij haar doelstel ­ ling moeilijker kan uitvoeren en lijden de WT leden als Vrienden mee. De column Beste Vrienden heb ik de afgelo- pen 6 jaren op de Vriendenpagina mogen schrijven. Ik hoop dat ik op mijn manier heb bijgedragen aan het prachtige geza- menlijke blad van Stichting en Vereniging. Op de komende algemene ledenvergade- ring zal ik aftreden als voorzitter en bestuurslid. Graag groet ik u alien op deze wijze en wens u alle goeds voor de toekomst. Albert Kienhuis Kortingsregeling Vrienden De ledenpas biedt korting op de entree van de kasteeltuinen. Agenda Woensdag 23 maart Algemene ledenvergadering in cafe- restaurant ‘t Hoogspel. Aanvang 20.00 uur. Vrijdag 8 + 15 en zaterdag 9 + 16 april Vriendendag naar Burg HiilshofFin Havixbeck en Burg Vischering in Ludinghausen (volgeboekt). Data activiteiten in de maanden September en oktober zijn nog niet vastgesteld. Woensdag 9 november Najaarslezing over zilver door de heer Van Benteler. Inmiddels hebt u alien post gehad van de Vereniging. De eerste zending in 2011 bevatte zoals gebruikelijk: de factuur, het jaarprogramma 2011 en de uitnodiging voor de voorjaarslezing. Nieuw voor u en voor de Vereniging is het ledenpasje dat u op de factuur hebt aangetroffen. Het be- stuur heeft besloten een ledenpasje in te voeren. Op vertoon van deze pas krijgt u als lid van de WT 20 procent korting op de entree voor de kasteeltuinen en -park (max. 2 personen) en 10 procent op alle aankopen bij kwekerij de Border. De kortingsregeling zal, afhankelijk van de ervaringen het komende jaar, mogelijk worden uitgebreid. Uw ervaringen met de kortingsregeling zijn voor het bestuur dus van belang. Ook horen we graag sugges- ties om de regeling uit te breiden. U kunt ons uw ervaringen en/of suggesties laten weten via het mailadres secretaris@vrien- denvantwickel.nl Het WT-bestuur