pagina 14 voorjaar 2009

Pact van Twickel paraplu boven landgoed Na een intensieve periode van overleg en inspraak is het Pact van Twickel gesloten. Stichting Twickel, de gemeenten Hengelo, Hof van Twente en Borne, Waterschap Regge en Dinkel, provincie Overijssel en regio Twente delen een visie op de ontwikkeling van het landgoed in relatie tot de directe (stedelijke) omgeving. Het Pact van Twickel kan rekenen op steun van direct betrokken, maar veel valt of staat met de uitvoering. Het Pact van Twickel is nodig, zegt land- schapsarchitect Abe Veenstra van Bosch Slabbers, het bureau dat de ontwikke- lingsvisie ‘Levend Landgoed’ heeft opge- steld. “Het is verleidelijk om niets aan Twickel te doen, het is immers prachtig. Maar feit is wel dat er veel op het gebied afkomt, dan kun je niet achterover leu- nen.” Het landgoed Twickel wordt gecon- fronteerd met allerlei ontwikkelingen, op het gebied van bijvoorbeeld natuurontwik- keling, water, recreatie, wonen en infra- toekomst structuur. In het verleden werd daar door de verschillende verantwoordelijke instan ­ ces apart invulling aan gegeven. Door de plannen via het Pact van Twickel op elkaar afte stemmen, kan de beschikbare ruimte efficient worden benut. In het Pact van Twickel zijn de grote lijnen omschreven; de komende maanden moet een uitvoe- ringsprogramma worden opgesteld. Of alle plannen dan ten uitvoer kunnen wor ­ den gebracht is afhankelijk van de finan- ciele middelen. Tijdens de presentatie van het conceptpact in het Hoogspel werd vooral stilgestaan bij de landbouw en de stadsranden. Gedepu- teerde Rietkerk van de provincie Overijssel verklaarde in te zetten op meer kwaliteit in de overgangsgebieden tussen Twickel en het stedelijk gebied. “Je ziet soms wat ge- knabbel aan de randen van Twickel. Dat moet beter georganiseerd worden. En daar zit geen woord Frans bij”, aldus Rietkerk. Wethouder Weber van Hengelo oogstte ap- plaus met de mededeling dat er in Woolde niet meer wordt gebouwd, maar wethou ­ der Sijbom van de Hof van Twente ver ­ klaarde “Delden niet op slot te willen zet ­ ten.” De gemeente heeft gebied’t Raesfelt voor woningbouw gereserveerd. In de randgebieden van het landgoed moet volgens het conceptpact de recreatie wor ­ den versterkt, onder meer door de aanleg van fietstunnels en – bruggen. Rentmees- ter Schimmelpenninck zei dat de Stichting Twickel daar “kritisch” naar gaat kijken. In de ontwikkelingsvisie ‘Levend Landgoed’ staan de volgende thema’s omschreven • Versterken cultuurlandschap (beekdalen, kampenlandschap, Escomplexen, voorma- lige markegronden, Park Twickel) • Toekomstperspectief landbouw (schaalver- groting in grote escomplexen en jonge hei- deontginningsgebieden, kleinschalig in kampen- en beekdallandschappen, agra- risch natuurbeheer, stadslandbouw) • NatuuronTwickeling (nieuwe natuur in hei- deontginningen, agrarisch natuurbeheer in kampenlandschap, herstel natuurlijk beek- systeem) • Beken en watererfgoed (herstel en natuur- lijke inrichting beken, herontwikkeling/ versterking molens, vloeiweides, Twickel- ervaart, vijvers, Carelshaven en Breeriet) • Versterken recreatieve betekenis van het landgoed (herontwikkelen historische rou ­ tes, ontwikkelen Umfassungsweg/Twicke- ler Grensweg, betere verbindingen stad- landgoed, recreatieve voorzieningen) • Vormgeven randzone stad en landgoed (landschappelijke inpassing lopende en mogelijke ontwikkelingen, in principe niet verder ontwikkelen grootschalige nieuw- reconstructie Carelshaven verbinding Oelerbeek, Twickelen/aart ontwikkelen recreatieve routes Omvomnen kruispunt tot rotonde, waardoor brede uitvoegstroken kunnen vervallen reconstructie