pagina 14 najaar 2011

Statuten Stichting Twickel gewijzigd De geschiedenis van Twickel begint met de aankoop van bet Hus to Eysinc in 1347 door Herman van Twickelo. Hieruit is bet landgoed Twickel ontstaan. Twickel is sindsdien steeds vererfd van vader op zoon en soms van vader op docbter. In 1936 stierf de laatste heer van Twickel, dr. Rodolphe Frederic baron van Heecke- ren van Wassenaer. Zijn weduwe, barones- se Van Heeckeren van Wassenaer – gravin Van Aldenburg Bentinck, nam het beheer van het landgoed over. Mede op advies van dr. J.H. van Heek, die zijn landgoed Huis Bergh te ‘s-Heerenberg eerder in een stichting onderbracht, is bij barones Van Heeckeren de overtuiging gegroeid dat het voortbestaan van Twickel het best gewaar- borgd zou zijn in een stichtingsvorm. Op 7 april 1953 heeft zij daartoe de Stich ­ ting Twickel in het leven geroepen. Bij de oprichting heeft zij direct het landgoed Twickel met het gelijknamige kasteel en het overgrote deel van de inboedel als- mede het huisarchief aan de Stichting Twickel geschonken. Aanvankelijk werd de stichting bestuurd door een College van Bestuur bestaande uit barones Van Heeckeren (voorzitster) en twee andere bestuursleden. Na haar overlijden op 19 September 1975 trad een nieuwe bestuursstructuur in. Sindsdien werd de stichting bestuurd door een College van Beheer bestaande uit drie leden en een College van Toezicht bestaande uit twee leden benoemd door de Nederlandse Kastelenstichting en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Het Col ­ lege van Beheer bestuurde de stichting en het College van Toezicht hield daar toe ­ zicht op. De op 7 april 1953 vastgestelde statuten zijn daarna een aantal keren gewijzigd, laatstelijk op 4 augustus 2011. MevrouwVan Heeckeren, onze stichtster, heeft bij de oprichting in de statuten doen opnemen dat een aantal wezenlijke bepa- lingen daarin niet kan worden gewijzigd. Die bepalingen (in het bijzonder de doelomschrijving) zijn uiteraard niet ver- anderd, evenmin als enige statutaire bepa ­ lingen die nog steeds op zeer passende wijze onderwoorden brengen waar Twickel voor staat. Met de statutenwijziging van begin augus ­ tus wordt een aantal doelen gediend. In de eerste plaats wordt bereikt dat de al jaren feitelijk bestaande situatie dat de regenten/toezichthouders in feite als volwaardige bestuurders meededen wordt geformaliseerd. Daarnaast is (in overleg met die organisa- ties) de betrokkenheid van de Kastelen ­ stichting en Natuurmonumenten bij de samenstelling van het bestuur verduide- lijkt. En tevens is de rol van de rentmeester beter omschreven en in overeenstemming gebracht met de hedendaagse inzichten omtrent governance van een organisatie zoals Twickel. Tenslotte is, op suggestie van de rijksoverheid, de rol die de overheid oorspronkelijk in de statuten was toe- bedeeld (waaronder bijvoorbeeld goed- keuring voor grondverkopen en dergelijke) teruggebracht tot essentiele kwesties. Sinds 4 augustus is dus het onderscheid tussen het College van Beheer en het Col ­ lege van Toezicht verdwenen. Er is thans 66n bestuur, College van Regenten gehe- ten, bestaande uit vijf leden. Het College van Regenten stelt het beleid vast en ziet toe op de uitvoering. De benoeming van twee leden van dit college geschiedt nu door het College van Regenten zelf op een niet bindende voordracht van respectieve- lijk de Nederlandse Kastelenstichting en de Vereniging tot Behoud van Natuur ­ monumenten. Duidelijker dan voorheen is nu 00k de rol van de rentmeester beschreven. De rent ­ meester kwam als zodanig in de statuten eerder niet voor. De rentmeester geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken. Zijn taken, bevoegdheden en diens man- daat worden in een afzonderlijke “rent- meestersinstructie” (een begrip dat in de statuten vanaf de oprichting al wel voor- kwam) geregeld. Maurits van den Wall Bake voorzitter College van Regenten.