Croene kaartvoor go op Tien jaar geleden nam de Twentsche Colfclub nabij hoeve De Haar op bet landgoed Twickel een nieuwe golfbaan in gebruik. Onlangs kreeg de golfclub een ‘groene kaart’ (eco ­ label) voor natuurvriendelijk en milieubewust beheer van de baan. Voldoende aanleiding om eens een kijkje te nemen hoe het er nu met natuur en landschap op de golfbaan bijstaat. Omstreeks 1985 zag de Twentsche Golf- club (TGC) uit naar een locatie voor een nieuw aan te leggen golfbaan. Tot dusver huisde men in Driene, in de groene gor- del tussen Hengeloen Enschede. Verdere uitbreiding zat daar echter niet in. Als 66n van de opties voor een nieuwe 18-holes baan kwam het landgoed Twickel in beeld en wel de omgeving van hoeve De Haar aan de noordrand van het landgoed. Uit- eindelijk is de baan daar 00k gekomen, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Boerenorganisaties kwamen in het ge- weer om verlies van landbouwgrond te voorkomen en omwonenden en aangren- zende agrarische bedrijven vreesden voor overlast. Ook voor de Stichting Twickel was het geen eenvoudige afweging. Ener- zijds was het een aantrekkelijke optie om de pachtvrij gekomen landgoedgronden in erfpacht uit te geven aan de TGC en zo de economische basis van het landgoed te versterken. Anderzijds paste dat wel De wolfsvijver. Zicht op een van de nieuw aangelegde vijvers. binnen de doelstelling van de Stichting Twickel waar het behoud van natuur en landschap een hoofduitgangspunt is? Er zat hier enige ruimte in, omdat hoeve De Haar met zijn gronden een nieuwe ver- werving van de Stichting Twickel was en dus niet tot de oude kern van het land ­ goed behoorde. Buffer Al met al is er toen heel wat afgepraat, waarbij ondergetekende als ecologisch adviseur van de Stichting ook betrokken geweest is. De gangbare opvatting bin ­ nen natuurbeschermingskringen was in die tijd, dat nieuwe golfbanen in de stadsrand aangelegd zouden moeten worden en niet binnen de Ecologische Hoofdstructuur. Golfbanen zouden zo een buffer kunnen vormen tussen gebie- den met grote menselijk activiteit en de groene ruimte. Maar eigenlijk gold dit principe in zekere zin ook voor het ge- bied rond De Haar, omdat ook hier spra- ke was en is van de overgangszone tus ­ sen een natuurrijk landgoed en een intensief (agrarisch) gebruikt gebied. Er