pagina 14 lente 1994

Nieuw bestuurslid Van den Wall Bake van Stichting Twickel ,,Nieuwe ontwikkelingen alertheid van Twickel” Met de armen over elkaar gaan zitten is niet de manier om te werken aan het behoud van Twickel. „Nieuwe ont ­ wikkelingen maken het noodzakelijk dat we parmanent alert blijven”, zegt bestuurslid J. Maurits van den Wall Bake (43). Op 1 januari volgde hij officieel C.L. baron van Harinxma thoe Slooten op in het dagelijks bestuur van de Stichting Twickel, het college van regenten. Net als zijn voorganger is Van den Wall Bake jurist. Van Harinxma trad af door de statutaire regel dat mensen ouder dan 65 jaar geen bestuurslid kunnen zijn. Van den Wall Bake woont met vrouw en drie kinderen in Blaricum maar is verbonden aan een groot advocaten- kantoor, Stibbe Simont Monahan Duhot in Amsterdam. „Ik was verrast door het verzoek om toe te treden tot het bestuur van de Stichting Twickel. Ik kende Twickel als landgoed van naam. Het verzoek sloot aan bij mijn grote belangstelling voor het oosten van het land”, aldus Van den Wall Bake. Zijn ‘roots’ liggen gedeeltelijk in oost-Nederland, alhoewel hij als zoon van een officier veelvuldig verhuis- de. Een deel van zijn jeugd bracht hij door in Hattem en hij bezocht het gymnasium in Zwolle. Sterk betrokken raakte hij bij de Achterhoek door vele bezoeken aan landgoed De Kieftskamp bij Vorden waar zijn grootouders een huis bezaten. En bestuurfunctie bij Twickel sluit, zoals hij zegt, aan „bij de wens of meer in het oosten te zijn. „Uiteindelijk is het ook erg prettig om met iets geheel anders bezig te zijn dan met je eigenlijke werk. Ik heb wel degel ijk de afweging moeten maken of het te combineren valt met de drukke baan die ik heb. Ik heb ‘ja’ gezegd en daar nog geen seconde spijt van gehad”, vertelt Van den Wall Bake die als jurist vooral is gespecialiseerd in finan- cieel recht en ondememingsrecht. Hij krijgt net als Van Harinxma binnen het bestuur de functie van ‘jurdisch geweten’ van Twickel, maar Van den Wall wijst erop dat ook op de rentmeesterij inmiddels veel kennis en ervaring aanwezig is. Hij ziet zijn taak mede in het vroegtijdig onderkennen van voor Twickel belangrijke wijzigingen in de wetgeving waardoor Twickel goed kan inspelen op veranderingen: „We zien op tal van terreinen de wetgeving snel wijzigt en steeds ingewikkelder wordt. Je moet dan vooruit denken. Dat is belangrijk als je als bestuur de functie tot behoud van het landgoed wilt waar- maken”. Het maatschappelijke van Twickel is naar zijn mening dat Twickel een van de laatste aaneengesloten landgoede- ren van omvang is. In het dichtbevolkte Nederland waar steeds meer landgoederen ‘versnipperen’ door wegen, stadsuitbreidingen en andere infrastructuur wordt daar- mee Twickel steeds belangrijker, zo oordeelt Van den Wall Bake. „We moeten ons dan ook richten op duurzame instandhouding van vragen permanente Twickel. In dat opzicht moeten we alert zijn op nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de gevolgen van de Dubbelstad-plannen voorTwickel of de aanleg van de noordelijke aftakking van de Betuwespoorlijn’bNadat hij driekwart jaar binnen het bestuur heeft „meegelopen”, zegt Van den Wall Bake dat het belang van Twickel als aaneengeslo ten landgoed nog groter is dan hij aanvankelijk had gedacht. Zowel vanuits Twents als nationaal oogpunt bezien. Ook had hij niet verwacht dat Twickel op zoveel steun kan rekenen. Bovendien blijkt de naamsbekendheid groot. „Zelfs in het westen blijkt de naam Twickel bij heel veel mensen bekend’ ’. Als thema’s die in de komende tijd veel aandacht ver- dienen noemt hij niet alleen de land- en milieuproblema- tiek, maar ook de recreatie. „Ik heb wel eens het idee dat het overal veel drukker is geworden. We moeten manieren zien te vinden om het landgoed open te stellen zonder dat de waarden worden aangetast. Het hondenuitlaattoerisme heeft Twickel echt niet nodig. Daarvoor zouden voorzie- ningen rond de steden kunnen worden aangelegd, waar ­ door kwetsbare delen van Twickel ontziet. Je zult de recre- atieve ontwikkeling in z’n algemeenheid veel meer moeten sturen”. Jan Bengevoord