pagina 14 herfst 2000

waren er genoeg helpers, zodat het karwei in betrekke- lijk korte tijd kon worden geklaard met Erwin Wegdam als bouwcoordinator. Natuurlijk waren er ook wrij vingen, wanneer iemand bepaalde toezeggingen niet waar maakte. Maar na afloop kon worden geconstateerd, dat ik als penning- meester geen cent had uitgegeven aan arbeidsloon. Het materiaal werd in de meeste gevallen geleverd tegen kostprijs, zodat met weinig geld veel kon worden gerealiseerd. Wei dronk men steeds gratis koffie tijdens het werk en bier etc. na afloop. Aanvankelijk werd er over gedacht per activiteit een bepaalde huur te vragen, maar dat gaf veel rompslomp. Uiteindelijk werd besloten de exploitatie te baseren op de opbrengst van de consumpties. Bij het vaststellen van de prijzen speelde duidelijk door het hoofd, dat die een zodanig niveau moesten hebben, dat de eerste jaren geen verhoging nodig zou zijn. Activiteiten Inmiddels was er al veel op gang gekomen. A1 weld- ra gingen de touwtrekkers van start. Er zouden twee damesgroe- pen komen voor gymnasiek, een voor de jongeren en een voor de ouderen. Met de vloerbedekking was daar al rekening mee gehou- den. Er kwam een kaartclub, een klootschietersvereniging en een handwerkclubje. Er werd zelfs door een aantal enthousiastelingen gewerkt aan de voorbereiding van een danscursus. Voor de reeds bestaande touw- trekkersvereniging was het een hele vooruitgang. Jaren hadden ze gebruik gemaakt van de gastvrij- heid op het boerenerf van een van de leden. Voortaan konden ze trai- nen op het sportveldje achter de school. Maar hoe regel je dat allemaal. De verdeling van de avonden, de bemanning van de tap, het afreke- nen, het vooraadbeheer van de dranken, het schoonmaken, enzo- voort. Het was dan ook een geweldige meevaller, dat het echtpaar Mors- ink van het meestershuis naast de school aanbood om het beheer op zich te nemen. Hoewel dat veel werk met zich mee zou brengen wilden ze daar absoluut geen ver- goeding voor hebben, mits er een aantal duidelijke huisregels zou ­ den komen, bijvoorbeeld ten aan- zien van het opruimen van de zaal na afloop en de sluitingstijden. De dames van de gymnastiek maakten een rooster voor regelma- tige schoonmaakbeurten en zo kwam er ook een rooster voor het maaien van het sport- veld en het verrichten van tuin- en opruimwerkzaamhe- den. De vuurproef Bij het vaststellen van de exploitatie rekening over 1986, het eerste jaar, bleek dat de baropbrengst vol- doende was om een en ander te exploiteren zonder per activiteit zaalhuur te vragen. In datzelfde jaar konden zelfs de eerste investeringen worden gedaan in eigen materieel, namelijk van / 269,- voor een tweede hands grasmachine achter de trekker en / 837,- voor brand- blusapparatuur en noodverlichting. Bovendien was het niet nodig de prijzen te verhogen. Elk jaar kon een deel van de opbrengst worden besteed aan verbetering of verbouwing, zoals voor de bestrating van het schoolplein en voor een kleedkamer met douchegelegenheid. Toen na een aantal jaren de vereniging Veehouderij- belangen het pand verliet ging het om een enorm kar ­ wei. Ook toen hoefde er geen cent aan arbeidsloon worden besteed. De enige klus, die volledig moest worden uit- J r De Oelersteeg, de hoofdstraal van Oele. Foto: J. Mulder