pagina 13 zomer 2005

boog van kloostermoppen tevoor- schijn. Op een lager niveau zijn even- eens aan beide zijden van de erker de restantanten te zien van een zand- stenen boog. Die onderste boog kan wijzen op een vroegere entree met een rondboog omlijsting, terwijl de hoger gelegen boog van kloostermoppen zonder veel fantasie de bovenzijde van een boogvenster kan zijn. Opvallend aan de rechter erker is dat boven de afdekplaat op de lste etage een gemetseld bakstenen boogfragment ide kasteel uit Twee verschillende delen Tussen het beeld van Eva en de rechter erker is een lange rechte verticale metselnaad waameembaar. De be- grenzing van die metselnaad wordt gevormd door hele en halve bakstenen. zoals we dat kennen van een hoek- verband. Deze naad wijst dus op een eindstandige hoek in een eerdere bouwfase. Dit valt temeer op omdat de strekken en metselnaden links en rechts van die verticale naad, niet in lijn liggen, maar ‘verspringen’. Dat kan ook niet anders, want de gebruikte bakstenen aan de linker en rechter helft van de frontgevel zijn van ver ­ schillende grootte. kwaliteit en kleur! De bakstenen aan het linker gevel- deel zijn overwegend van de maat 27,5-29 x 12-13 x 6,5-7 cm. De kleur is roze-rood en de structuur is vrij poreus. Het zijn stenen zoals we die kennen van moppen die gebakken zijn in een openlucht oven. De bakstenen rechts van de verticale metselnaad hebben een formaat 25 x 12 x 6 cm. Deze baksteen is donker bruinrood van kleur en van een hardere consistentie. De rechter gevelhelft vertoont nauwe- lijks reparaties met andere steensoor- ten, wat links wel het geval is. De frontgevel bestaat dus uit twee essentieel verschillende delen, ge- scheiden door een verticaal hoek- verband. Het rechter deel moet later tegen het oudere linker deel zijn opgetrokken Hierbij valt op te merken dat de grote moppen in de linkerhelft sterke gelijkenis vertonen met de gebruikte bakstenen van het vroegere Huys Hengelo, dat rond 1530 werd herbouwd. De binnenmuur achter de verticale metselnaad is op parterreniveau en op de eerste etage dikker dan de andere tussenmuren. Ook dat wijst op een vroegere buitenmuur. De zeer zware basementen aan weers- zijden van de ondertoegang in de kelderverdieping van de middenpartij waarop E.H. ter Kuile ook al wees, zouden een relict kunnen zijn van een vierkante toren. De muren van de eerste en tweede etage van de midden ­ partij zijn opgetrokken uit klooster ­ moppen die overeenkomen met de stenen in de buitenmuur van de linker helft van de voorgevel. Het bovenste gedeelte van de topgevel bestaat uit kleinere donkere bakstenen. Het is opmerkelijk dat deze beter aansluiten tegen de schuine daklijst dan de lager gelegen kloostermoppen. De topgevel is overigens niet fraai symmetrisch.