pagina 13 zomer 2002

iVoolde Twickel, aangezien het gebied niet vrij toegankelijk is. We hopen de komende jaren deze telling te kunnen voortzetten om zo met de verandering van het gebied te kunnen zien of dit ook van invloed is op de soortenrijk- dom van vogels. Ondanks de omstandigheid, dat er in 2001 regelmatig volop in het gebied werkzaamheden hebben plaatsgevon- den zijn er toch een aantal leuke waar- nemingen gedaan. Uiteindelijk hebben 31 soorten watervogels het gebied voor kortere of langere tijd bezocht. Bijzonder was toch wel in juli het bezoek van een Kemphaan mannetje en van een Zwarte Ruiter. Van de 31 waar- genomen soorten staan er 5 op de rode lijst, namelijk de Dodaars, Kemphaan, Watersnip, Grutto en de Tureluur. Soorten Van 10 soorten staan hieronder de maximaal getelde aantallen vermeld en in welke maand dit heeft plaatsge- vonden. Dodaars 11 in februari Aalscholvers 10 in September Knobbelzwaan 6 in december Wintertaling 29 in januari Kuifeend 8 in mei en juni Kleine Plevier 13 in juli, waarvan 4 juveniel Groenpootmiter 6 in September Witgatje 5 in augustus Bosruiter 7 in augustus Oeverloper 11 in augustus Andere vogels Buiten deze watervogels zijn er ook nog andere vogels in het gebied waar- genomen, waarvan de meerderheid zich in het bosrijke deel ophield. Het betreft hier de volgende 56 soorten; Wespendief, Havik, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Smelleken, Boomvalk, Fazant, Holenduif, Houtduif, Zomertortel, IJsvogel, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Boompieper, Graspieper, Waterpieper, Gele Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Zwarte Roodstaart, Tapuit, Merel, Kramsvogel, Zanglijster, Koperwiek, Bosrietzanger, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Staartmees, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Vlaamse Gaai, Kauw, Roek, Zwarte Kraai, Spreeuw, Ringmus, Vink, Keep, Putter, Kneu, Goudvink, Geelgors en Rietgors. Van deze 56 soorten staan er 3 op de rode lijst, namelijk de IJsvogel, Groene Specht, Tapuit. Alles bij elkaar bedraagt het totaal 87 waar- genomen soorten. Laurents ten Voorde