pagina 13 zomer 2000

Vereniging Vrienden van Twickel Nieuw bestuur Tijdens de jaarvergadering op 26 april van dit jaar werd zoals gebrui- kelijk de bestuursverkiezing gehou- den. Het leek ons een goede gedach- te de bestuursleden, zoals die thans gekozen zijn, kort aan u voor te stel- len. Voorzitter Peter Bunge is in zijn dagelijks leven werkzaam bij AKZO Nobel in Hengelo. Hij woont aan de Hengelosestraat in Delden in een erfpachthuis van Twickel en beschouwt het landgoed als een ver- lengstuk van zijn tuin. Hij is onder meer daardoor sterk gemotiveerd bij te dragen aan de cultuur- en natuur- waarden van Twickel. Het voorzit- terschap biedt hiertoe een mooie gelegenheid. De eerste keer dat Dirk van Itter- sum hoorde over het landgoed Twic- kel was tijdens een radio-actualitei- tenuitzending in 1972. Hij woonde toen nog in Delft. Het ging over de voorgenomen aanleg van de S23, de provinciale weg door Twickel van Almelo naar Delden. In de reportage kwam de actiegroep Spaar Twickel aan het woord, die zich fel tegen deze weg verzette en naar later bleek met veel succes. Hij is ervan overtuigd dat de VVT nog steeds bestaansrecht heeft omdat de voortgaande econo- mische groei steeds weer plannen zal doen ontstaan, waarbij natuur- en landschapswaarden op Twickel zul- len worden bedreigd. Anderzijds kan niet alles behouden blijven, soms zullen er keuzes – ook tussen kwaden – moeten worden gemaakt. Jan Hakstegen is de nieuwe secre- taris van onze vereniging als opvol- ger van Wouter van den Bosch. Van 1964 tot 1993 was hij directeur van de Nutsbasisschool in Delden. Thans besteedt hij veel tijd aan archiefonderzoek en het schrijven van historische artikelen, onder meer voor het Twickelblad. Dat hij de VVT een goed hart toedraagt, spreekt vanzelf. De in Bomerbroek geboren pen- ningmeester Marinus van den Bos maakte vele omzwervingen door Nederland. Na diverse functies te heb- benbekleed (vanjongstebediendetot financieel directeur) kwam hij in 1980 terug in B ome .Toen ontdekte hij eerst hoe rijk Twente aan natuurschoon is. Om dat zoveel mogelijk in stand te houden, meldde hij zich als vrijwilli- ger aan bij de Vrienden. Gezien zijn achtergrond werd dit snel het pen- ningmeesterschap. Voor Lucie Hakstegen was en is Twickel allesbehalve een onbekend begrip. Van 1978 tot 1997 maakte zij deel uit van de werkgroep die op Twickel tentoonstellingen organi- seerde over onderwerpen als de Twickelervaart, de componistUnico Wilhem van Wassenaer Obdam en de erfdochter van Twickel.