pagina 13 zomer 1993

menten als ’Mensen gaan voor bomen’ te veel ge- wicht in de discussie. Er werd gesuggereerd dat wij ongelukken op de weg juist in de hand werkten door de aanleg van het fietspad tegen te houden. Dat is na- tuurlijk absurd. De Bornsestraat ligt er nog onveran- derd en we zijn feitelijk terug bij af. Er wordt nog steeds te hard gereden en er gebeuren nog steeds do- delijke ongelukken. Als we niets doen, neemt de ver- keersstroom alleen maar toe”, aldus de voormalig voorzitter. Bekenplan De uitvoering van het eerste Bornse Bekenplan was een tweede ingrijpende maatregel op Twickel tijdens Van Ittersums zittingsperiode, waartegen de Vrien- den, samen met andere groene verenigingen in de re- gio, zich fel hebben verzet. ”Het plan was puur gericht op ontwatering, waarbij volledig werd voor- bijgegaan aan de natuur- en landschappelijke waarde van dit gebied”. Het verzet had succes. Het Bornse Bekenplan werd grondig herzien en in de herziene versie is dankbaar gebruik gemaakt van de tegenargumenten en sug- gesties die de studiegroep van de Vrienden aandroeg. Van Ittersum ziet dit als een positieve ontwikkeling. De Twickelervaart gaat een ecologisch lint vormen. Natuurwaarden kunnen zich hier weer vrijelijk ont- wikkelen. Als je de juiste voorwaarden weet te schep- pen, zo is gebleken, kunnen verdwenen soorten planten en dieren weer terugkeren. Golfbaan Ook het oorspronkelijke plan om een golfbaan op Twickel aan te leggen kon weinig genade vinden bij de Vrienden. In deze kwestie stonden de Stichting Twickel en de Vrienden lijnrecht tegenover elkaar. Twickel liet het economisch belang prevaleren en was bereid een stuk bos te offeren; de Vrienden kozen op- nieuw voor het in stand houden van het landschap. Het plan sneed diep in de waardevolle vormen van het landgoed. Er moest te veel bos worden gekapt. Ook dit plan verdween van tafel, mede dankzij het verzet van de Vrienden. In het tweede plan bleef het kappen van bomen beperkt tot acht hectare. ”Op veel verzet van onze kant zal dat niet meer stuiten. Bovendien is ons toegezegd dat er elders op Twickel weer acht hectare bos wordt aangeplant”, aldus Van Ittersum. De beheerder van het landgoed en de Vrienden voe- ren regelmatig pittige, zakelijke discussies. ”Niet op een vervelende manier, hoor. Wij zijn alleen geen supportersclub, maar een onafhankelijke vereniging, die ijvert voor de naleving van de statuten, welke de barones Van Heeckeren na haar dood heeft nagela- ten. Twickel moet, volgens haar wilsbeschikking, een eenheid blijven en het karakter houden van een histo- risch cultuurmonument. De natuur is in dat streven een bindend element”. Van Ittersum heeft wel eens het gevoel dat de Stichting Twickel de statuten te za- kelijk interpreteert. De nieuwe voorzitter van Vrienden Twickel, drs. P.H. van Beem. Rentmeesterij ”Het plan om de paardeschuur tegenover het kasteel af te breken en er een nieuwe rentmeesterij te bouwen heeft dat gevoel alleen maar versterkt. Blijkbaar is het historische besef, het ’Twickelgevoel’ zoals wij dat noemen, niet altijd even sterk aanwezig bij de be ­ heerder van het landgoed. Dat vind ik erg jammer”. De Vrienden menen een bijdrage te hebben kunnen leveren om de stichting over te halen de paardeschuur te laten staan en het nieuwe onderkomen van de rent- meester en zijn staf te huisvesten in de monumentale kasteelboerderij nabij de paardeschuur. De stichting Twickel is achteraf ook blij dat het nieuwbouwplan niet is doorgegaan. ”Zo zie je maar dat je soms ach ­ teraf toch gelijk krijgt”, meent de aftredende voor ­ zitter. ”Onze relatie met de stichting is overigens prima. We geven tot ieders tevredenheid gezamenlijk het ’Twi- ckelblad’ uit. Verder zijn de Vrienden in de loop van hun twintigjarig bestaan wat volwassener geworden. We schoppen niet zomaar ergens tegenaan. We pro- beren onze standpunten altijd goed te beargumente- ren. Nu eens staan we schouder aan schouder, dan weer tegenover elkaar. Vaak lukt het om een compro- mis te bereiken. Op deze manier hopen de Vrienden een waardevolle bijdrage te leveren aan het in stand houden van Twickel. Ons nog steeds groeiende leden- tal toont aan dat we bestaansrecht hebben”, aldus Van Ittersum.