pagina 13 zomer 1992

Dood hout biedt leven aan talloze organismen zoals vleermuizen, spechten, uilen, marters, varens en mossen. Vooral dik staand dood hout is van belang. (dikker van ± 25 cm.) Holenbroeders hebben flinke bomen nodig voor hun behuizing. Dood hout maakt ook cultuurbossen als levensge- meenschap completer en vergroot de kans op ”na- tuurlijk evenwicht”. De kans dat dood hout het risico van ziekten en pla- gen in gezonde houtopstanden verhoogt, is niet groot. Vrijwel alle insecten zijn specialisten: zij heb ­ ben het of op dood, of op levend materiaal gemunt. Enige mogelijkheden om (dik) dood hout te verkrij- gen: *Niet oogsten van dode of kwijnende bomen, voor- zover ze althans geen houtwaarde van betekenis hebben. * Hout laten liggen of staan op plaatsen waar moei- lijk te oogsten is (natte of moeilijk bereikbare plekken). * Het ringen van bomen (zie foto). Dit is het versto- ren van de sapstroom in de boom waardoor deze langzaam doodgaat. We doen dit door de bast van de boom rondom ca. 10 cm. diep in te zagen. Ruimte Dit laatste is in het oude beuken/eikenbos bij de kruising Hamsweg/Spiekerweg gebeurd. De eiken krijgen meer groeiruimte zodat ze nog lang kunnen leven. De beuken die geen houtproductiewaarde heb ­ ben zijn geringd. Het langzaam dood gaan van de beuk is beter voor de resterende eiken; deze komen niet plotseling in de voile zon te staan. Het biedt vele mogelijkheden voor de natuur. Dit proces gaat heel langzaam. Een vuistregel is dat het net zo lang duurt voordat een boom vergaan is als dat het geduurd heeft om zo oud te worden. Een eik van 100 jaar die nu geringd wordt zal pas over 100 jaar volledig opge- nomen zijn in de natuur. Ik hoop zo enigszins een beeld te hebben gegeven van de achterliggende gedachte in het bosbeheer op Twickel. Mochten er nog vragen zijn, bel me dan gerust: G.J. Roelofs, Stichting Twickel. Tel. 05407-64882 tussen 13.00 en 13.30 uur op werkdagen. Bij het schrijven is dankbaar gebruik gemaakt van het boekje Geintegreerd Bosbeheer van S. Klingen en J. Sevenster. Korte berichten Wisseling voorzitter pachterscommissie Sinds dit voorjaar heeft de pachterscommissie een nieuwe voorzitter, de heer Horstman uit Enter, (zie ook het artikel over de familie Horstman in het eerste nummer van het Twickelblad). De overige leden zijn de heren Truitman (secretaris), Wes (vice-voorzitter), Hofstede en Breteler. Onlangs had de nieuwe pach ­ terscommissie een kennismakingsgesprek met het Stichtingsbestuur. Bodemsanering op Twickel Zelfs op Twickel blijkt de bodem niet overal even schoon. Ter plaatse van de gedeeltelijk afgebroken werkplaatsen vindt op dit moment een bodemsane ­ ring plaats. Na een door de stichting ingesteld onder- zoek is gebleken dat de bodem vervuild is met teer- produkten. Geen wonder als men weet dat hierjaren- lang teer- en carbolineumvaten stonden opgesteld t.b.v. de pachters. Deze konden hier gratis van tap- pen t.b.v. het onderhoud van de gepachte boer- derijen. Inmiddels is de vervuilde grond afgevoerd en wordt het grondwater gezuiverd. De nieuwbouw van werkplaatsen is hierdoor behoor- delijk vertraagd. De nieuwe ingang van de kasteeltuinen Ingang tuinen gewijzigd Bij de opening van de kasteeltuin dit voorjaar is een nieuwe toegang in gebruik genomen. Deze ligt direct tegenover het parkeerterrein en is daardoor zeer makkelijk te bereiken. Bij deze toegang is een kassahuisje geplaatst dat ein- delijk een behoorlijk onderdak biedt aan de vrijwilli- gers die de bezoekers ontvangen. Een van de redenen om de ingang te verplaatsen is ons streven om de Twickelerlaan voor het kasteel zo rustig mogelijk te houden. Om dit te bevorderen is iets voorbij het parkeerterrein een wegversmalling aangebracht. Hier zijn tevens twee imposante zandstenen zuilen geplaatst. Deze hebben tientallen jaren ergens op het landgoed werkeloos gelegen tot iemand op het idee kwam om ze hier te plaatsen. Het zal wel een raadsel blijven waar voor deze prach- tig gemaakte zuilen ooit bedoeld waren. Overigens blijft de Twickelerlaan ook voorbij de zui ­ len voorlopig een openbare weg waardoor de auto- mobilist hier nog vrij spel heeft. Wij blijven bij de gemeente Ambt Delden echter pleiten voor afsluiting van dit weggedeelte voor het autoverkeer.