pagina 13 voorjaar 2006

15 VOORIAAR 2006 r Twickel J A A R G A N G fraaid met blauwe tegeltableaus met zeil- schepen. De schouwen in de jachtkamer en in de salon waren identiek uitgevoerd en bestonden uit zwart geschilderde houten panelen met een zwarte marmeren schoor- steenmantel. De laatste twee schouwen zijn echter in de loop der jaren gesloopt. De plafonds waren beschilderd in de kleu- ren licht groen (jachtkamer, gang, salon en slaapkamer) en ossenbloed rood (achter- keuken). Het boerderijgedeelte had geen andere opmaak als die van een boerderij uit die tijd met onder andere zwart/witte ge- pleisterde muren. Cebruik De jacht werd van te voren door de jachtop- ziener aangekondigd, zodat de pachter zich erop kon voorbereiden. Het erf moest er netjes bij liggen, de doorrijstal en deel moesten opgeruimd zijn en de jachtkamer moest in gereedheid gebracht worden. Er moesten drie groepen gehuisvest wor ­ den: het jachtgezelschap in de jachtkamer, de jachtopziener met hulpen in de achter- keuken en tenslotte de drijvers die een plek kregen op de deel. De warme maaltijd werd klaargemaakt in de keuken van het kasteel en dan per kar naar het Wanink vervoerd, waarbij er natuurlijk verschillende menu’s waren. Een jacht kwam slechts een keer of drie per seizoen voor, waardoor er genoeg tijd over bleefvoor het boerenbedrijf. Ook moest de pachter van het Wanink een platte wagen met twee paarden leveren wanneer er een begrafenis op de Esch was. Ook bij de be- grafenis van de baron in 1883 deed Elbert dienst als begeleider van de lijkwagen. Cedurende de Tweede Wereldoorlog fun- geerde de grote kelder als schuilkelder. In 1941 is er op korte afstand van de door ­ rijstal een vliegtuigbom ontploft, waardoor aanzienlijke schade ontstond aan het met- selwerk van huis en schuur. In het laatste oorlogsjaar fungeerde de keuken als leslo- kaal voor klas 4t/m 7, aangezien de Duit- sers het Eschschooltje hadden gevorderd. In de laatste weken van de oorlog huisden er, afhankelijk van de strijd Canadezen, Duitsers of Engelsen. Veranderingen Na het vertrek van de familie Zendman in november 1995 heeft de Stichting Twickel in de loop van 1996 alle omliggende ge- bouwen afgebroken. Alleen het jachthuis, de schuur en de hooimijt zijn blijven staan en deze drie gebouwen hebben in aprih997 de status van rijksmonument gekregen. Op 15 mei 1996 zijn de opstallen in erfpacht verkocht aan de familie. Banis-van Boekel, die eind 1997 het boerderijgedeelte plus een deel van de schuur hebben verkocht aan de familie Klein Gunnewiek-Baak, na- dat er een vergunning verstrekt was door de provincie Overijssel om het boerderijge ­ deelte te verbouwen tot woning. Het voorhuis is intern volledig gereno- veerd, waarbij onder andere alle vloeren zijn gelicht en er spouwmuren zijn opge- trokken. Tevens zijn de oorspronkelijke plafonds weerte voorschijn gehaald, de salon en de jachtkamer weer in oude staat hersteld. De slaapkamer is omgebouwd tot bibliotheek. Ondanks al deze renovaties is men erin geslaagd desfeervan rond 1900 te bewaren. Niet in de laatste plaats omdat er gebruik is gemaakt van authentieke bouwmaterialen. Omgeving van het jachthuis Wanneer een boerenbedrijf op Twickel stopt met boeren en de opstallen in erfpacht zijn uitgegeven, komen de omliggende percelen meestal vrij voor de aangrenzende boeren- bedrijven. Dit geschiedde ook in 1996. De overblijvende kleine hectare grond rondom het huis is bijna gelijkelijk verdeeld tussen de beide woningen, waarbij door middel van professionele landschapsontwerpen het geheel zo geaccentueerd is dat het past in het omliggende landschap. Zo heeft het voorhuis een statige tuin met buxus perce ­ len en een berceau, terwijl het achterhuis een meer boerentuin heeft, waarbij elketuin haar specifieke beplanting en indeling heeft. Verder is getracht belangrijke zichtlijnen te hand haven en soepele overgangen te cree- ren van het huis naar de omzomende wei- landen en bospercelen. Cert Bcmis OPM.: MET DANK AAN DE FAMILIE ZENDMAN.EEN UITGEBREIDE VERS IE VAN DIT ARTIKEL ISTE VIN DEN OP DE WEBSITES VAN DE VEREN 1C I NC VRI EN DEN VAN TWICKEL RESPECTIEVELIJK OP DIE VAN DE Rl|KS- DIENST VOOR MONUMENTEN. ,y- Plattegrond van Wanink. Aquarel van de voorkant van Wanink.