pagina 13 najaar 2006

Watertanden op Amsterdamse Elke zaterdag is het water ­ tanden bij de vele kramen op de Noordermarkt in Amsterdam, waaronder die van de geiten- houderij Wolverlei van het landgoed Twickel. Tot de vaste bezoekers behoren sinds jaar en dag Addy Stoel en Marianne Swankhuisen. Ze komen niet alleen voor de goede waar, maar 00k voor de schoonheid van de Noorderkerk en het boomrijke oude plein. De boerenmarkt is een begrip in Amster ­ dam en ver daarbuiten. Het is dan 00k niet verwonderlijk dat eind 2005 een boek ver- scheen, geschreven door genoemde Addy en Marianne met de smakelijke titel ‘Wa ­ tertanden op de Boerenmarkt’: Portret van de Biologische Markt op de Noordermarkt in Amsterdam. De auteurs gingen de ‘boer’ op en interviewden niet alleen de onderne- mers van de markt, maar 00k de kooplus- tige bezoekers zoals overjarige hippies en prille yuppen uit de Jordaan; bewoners van de grachtengordel en inkopers van topres- taurants. De ‘Noorder’ met marktplein De Noorderkerk, voor Jordanezen de ‘Noorder, aan de rand van de jordaan gebouwd tussen 1620-1623 naar een ont- werp van Hendrik de Keijzer. Het is de eer- ste kerk in Amsterdam die speciaal voor de protestantse eredienst is gebouwd volgens een nieuw grondplan, namelijk in de vorm van het Griekse kruis met vier gelijke ar- men. Werd bij de Westerkerk de eerste steen gelegd door een burgemeesterszoon, nu had men gekozen voor de zoon van de meestermetselaar. De ‘Noorder’ was im- mers meer voor de ‘kleine luyden’. Aan de voet van de oude ‘Noorder,’ langs de muren van het Noorderkerkhof, werd al in 1623 een pottenmarkt gehouden. Het is de periode dat Amsterdam zich sterk uit- breidde. Wolverlei Herman van Koeveringe hield tijdens zijn studie Nederlands al een paargeiten bij zijn boerenhuisje in Friesland. Na zijn afstude- ren lagen de banen voor leraar Nederlands niet voor het oprapen. Na een tijdje te heb- ben gewerkt bij een biologische boer, volgde hij een opleiding in de biologisch-dynami- sche landbouw. In 1988 verhuisde Herman met zijn geiten naar een grotere boerderij om er zachte kaas te maken. Enkele maan- den later stond hij al op de boerenmarkt in Amsterdam. Volgens Herman ademde de markt toen nog de ietwat zweverige en ide- alistische sfeer uit van de jaren zestig en zeventig. Het is dan 00k niet verwonderlijk dat deze markt in 1987 door ‘oud-kabouter’ Roel van Duijn werd geopend. Het is 00k het moment dat de jonge onder- nemer de bedrijfsnaam ‘Wolverlei’ gaat voeren. Herman hierover: “Bij mijn boerde- Herman achter zijn kraam op de Noordermarkt te Amsterdam. rij groeide de beschermde plant wolverlei. Deze plant vindt men in Nederland op de hoge, veenachtige heidevelden. De bloe- men (arnica) maar 00k de wortels worden vanouds onder de geneeskrachtige midde- len gerekend’’. De link met zijn product was hiermee gelegd. ‘De markt is ons applaus’ Sinds 1993 is de geitenhouderij en kaasma- kerij ‘Wolverlei’ gevestigd in de monumen- tale boerderij Erve Berghuis aan deTwicke- lerlaan. In vorige Twickelbladen is al eens uitvoerig ingegaan op dit ecologisch erkend zelfkazend geitenbedrijf en het enthousi- asme van niet alleen Herman, maar 00k van Georg Clausen en Elise Elbert. Enthousiast over de producten uit Twente waren 00k de klanten op die zonnige zater ­ dag in juli op de Noordermarkt. Glunde- rend hoorde Herman de positieve reacties aan van de vaste klanten, maar 00k van hen die mochten voorproeven en aanstonds tot aankoop overgingen. Een product gemaakt op Twickels grond verdient de eer die het toekomt. Het is dan 00k niet verwonderlijk dat de schrijvers van het eerder genoemde boek het artikel over de ‘Wolverlei’ ‘De markt is ons applaus’ hebben genoemd. Helmig Kleerebezem Klanten voor de kraam.