pagina 13 lente 2005

;r van de ickel het romantische idee om houtvester te worden”. Tot slot geeft hij de volgende bood- schap mee aan de Vrienden en lezers van het Twickelblad: “We moeten niet te veel naar achteren kijken maar juist naar voren. Het leven moet voor- waarts worden geleefd en achter- waarts worden begrepen”. Helmig Kleerebezem Ledenvergadering De Vereniging Vrienden van Twickel hield op woensdag, 16 februari haar algemene ledenvergadering in cafe- restaurant het Hoogspel, die werd bezocht door 75 leden. Voorzitter Bunge heette iedereen welkom, speciaal de heer Krudop, voorzitter van de Stichting Twickel, die namens de stichting een aantal zaken zou toelichten. Ook de spreker, de heer Bitter, werd welkom geheten. De notulen van de vorige ledenver ­ gadering werden goedgekeurd. Tijdens de mededelingen werd gesproken over de nog steeds onveilige situatie op de Bornse- straat. De heer Krudop bracht ver- volgens de volgende punten ter sprake: contacten met pachters en met de Vereniging Vrienden van Twickel, het project Boeren voor Natuur, de relatie met Waterschap en Provincie, de mogelijke bebou- wing van het Raesfelt, de mogelij ­ ke uitbreiding van het golfterreintje bij het Aparthotel, het convenant met de gemeente Borne en het betaald parkeren op de parkeer- plaats bij de landgoedwinkel. Zowel het jaarverslag als het fmancieel verslag over 2004, dit laatste na toelichting van de kas- commissie, werden goedgekeurd. Hetzelfde gold voor de begroting voor2005. Mevrouw Moltzer-Heemskerk trad af als lid van de kascommissie. De heer De Boer werd in haar plaats benoemd. In het bestuur trad de heer Bunge af, na zes jaar het voorzitterschap te hebben bekleed. De heer Kienhuis volgt hem als voorzitter op. Ook de vertegenwoordiger van de pachters, de heer Meijer moest na zes jaar aftreden. Zijn plaats werd opgevuld door de heer Nijhof. Aan het bestuur werd toe- gevoegd de heer Vermeer. De actuele zaken en plannen voor 2005 werden door de voorzitter toegelicht. Tijdens de rondvraag werden vragen gesteld over het kappen van bomen, de slechte toe- stand van het wandelpad langs de Bomsestraat en de slechte lees- baarheid van de teksten op de gedenkstenen voor de Barones en Petzold. De uitgebreide notulen van deze vergadering zijn te lezen op onze website: www.twickel.nl en vervol- gens doorklikken naar “vrienden”. Lezing Na de pauze hield de heer W.J. Bitter een lezing over ‘Honderd- vijftig jaar knechtschap’. De spreker leidde zijn verhaal in met de toelichting dat met knechtschap geen knechting of vernedering wordt bedoeld, maar dienstbaar- heid. Zijn voorouders waren sedert 1834 in dienst van Twickel. Zijn overgrootvader werd kamer- dienaar en vergezelde baron J.D.C. van Heeckeren en gravin Marie Cornelie van Wassenaer Obdam tijdens hun reizen naar het buitenland. Elke reis werd nauw- gezet beschreven in een fraai boekje. Grootvader W.J. Bitter was rentmeester van 1882 tot 1923, vader W.H. Bitter bekleedde dezelfde functie van 1924 tot 1953 en de verteller zelf was huisarts van de barones tot haar overlijden. Bovendien was W.H. Wilterdink, de schoonvader van W.J. Bitter, rentmeester van Kernheim, het Hof te Dieren en van 1870 tot 1881 van Twickel. Meerdere voorvallen uit die 150 jaar passeerden de revue. Vele brieven zijn bewaard ge- bleven, vooral uit de tijd van Wilterdink, toen hij vanuit Dieren wekelijks aan zijn verloofde in Delden schreef. Ook zij schreef hem wekelijks terug. Uit deze brieven las de spreker een aantal zeer humoristische voorvallen voor, zoals de rondleiding van de koning door het park van het Hof te Dieren, het reizen per diligence en het bestuderen van de staats- begroting voorde baron, die lid van de Eerste Kamer was. De aanwezigen stelden deze voor- dracht zeer op prijs. Jan Hakstegen Secretaris van de Vereniging Vrienden van Twickel