pagina 13 lente 2002

Verzamelen op Zuidhof De regenten, op de 24e augustus in vergadering bijeen, spraken af dat zodra datum en uur van de ver- welkoming bekend zouden zijn, de gerechtsbode hiervan kennis zou komen geven bij de regenten aan huis. Op de vastgestelde datum zouden dan de regenten die buiten de dorpskern woonden zich eerst verzamelen “ten huijze van den burgemeester Gerrit Boele, als het digtste bij kasteel Zuijdwijk woonende”. Gerrit Boele was burge ­ meester, ook wel ‘ambachts- bewaarder’ genoemd, maar voor zijn kostwinning was veel belangrijker dat hij tevens pachter was van de nog altijd bestaande, en nog steeds bij de Stichting Twickel behorende boerde- rij Zuidhof. De in de dorpskern wonende regen ­ ten en de baljuw, de secretaris en de gerechtsbode zouden per rijtuig naar het verzamelpunt komen. De dag “tot het ontfangen van ‘t compliment van verwelkooming” wordt door de graaf bepaald op 31 augustus. De regenten verzamelen zich bij Gerrit Boele en sturen eerst de gerechtsbode naar de graaf om te vra- gen wanneer zij “geen belet zouden doen”. De bode komt terug met de boodschap dat zij zonder uitstel ver- wacht worden en het college begeeft zich naar het kasteel, voorafgegaan door de bode om hen aan te dienen. De ontvangst Zij worden door de graaf en de gra- vin ontvangen en de baljuw doet “een aanspraak en compliment ter zaake passende”. De graaf beantwoordt dit “op een zeer vriendelijke wijze, met verzeekering van protectie en vriend- schap, en toewensching van zeegenin- gen”. De regenten worden “dien mid ­ dag op eene vriendelijke maaltijd onthaald”, waarbij ook de predikant Repelius en de pastoor Le Jeune aan- wezig blijken te zijn. Ook zij hadden belet gevraagd om hun compliment van verwelkoming te komen brengen. En zo geniet ter gelegenheid van de verwelkoming van de nieuwe heer van Wassenaar het hele gezelschap van dorpsnotabelen – baljuw (tevens schout), secretaris, burgemeesters, schepenen, welgeboren mannen, kerk- en armmeesters, pastoor en pre ­ dikant – van de door de graaf en de gra- vin aangeboden maaltijd. De gerechtsbode heeft wellicht in de keu- ken een hapje mogen mee-eten. Marry Niphuis-Nell Bronnen: Gemeentearchief Wassenaar, inv.nr. 9. Groenveld, S., ‘Terug naar Wassenaar; De stijging van de Duvenvoirdes (1523-1665)’. In: H.M. Brokken (red.), Heren van Stand, Van Wassenaer 1200-2000; Achthonderd jaar Nederlandse adels geschiedenis, Zoetermeer, 2000, p. 82-154 (p. 127). Huisarchief Twickel, inv.nr. 7574.