pagina 13 herfst 1999

Werkwijze en communicatie De opvattingen van veel pachters en de Stichting Twic- kel staan in veel opzichten zakelijk gezien niet ver van elkaar af. Desondanks zijn er veel opmerkingen gemaakt over de niet optimale verhouding tussen pachters en Twic- kel. Erzijn nogal wat onduidelijkheden en ergemispunten. Goed beschouwd moeten die in de toekomst te vermijden zijn. Het is onder meer van belang dat het bestuur van de Stichting haar beleid goed duidelijk maakt en dat de infor- matievoorziening beter wordt. Bijvoorbeeld via het Twic- kelblad of een nieuwsbrief voor pachters. Ook zouden pachters het op prijs stellen als in het bestuur van Twickel een persoon zitting zou nemen met een landbouwkundige achtergrond. Daar waar een bestuurswisseling aan de orde is, is het raadzaam de mogelijkheid om aan deze wens tege- moet te komen serieus te bekijken. Twickel en pachters hebben elkaar nodig en een goede verhouding en samenwerking is van groot belang: daar- over is iedereen het eens. Dat gaat echter niet vanzelf. Het overleg en de communicatie zullen gei moeten worden. Veel pachters geven aan met Twickel over zaken als bedrijfsontwikkeling, landschapsbeheer, gebiedsplan- nen, bedrijfsopvolging en -beeindiging, graag in een vroeg stadium van gedachten te wisselen, voordater ‘echtonder- handeld’ gaat worden. Aan de andere kant moet gewezen worden op de verant- woordelijkheid van pachters. Pachters nemen nog weinig initiatief, bijvoorbeeld om zelf projecten aan te dragen en uit te werken. Over het bovenstaande is het afgelopen jaar heel wat afgepraat. Dat was nodig en nuttig, maar het ‘echte werk’ komt daama. Wat een belangrijker resultaat is van het onderzoek dan het geschreven rapport, is dat Twickel en pachters overeenstemming hebben over de hoofdlijnen, er reeds aan enkele zaken wordt gewerkt en dat beide partij- en goed beseffen dat het in beider belang is dat in samen- spraak wordt gewerkt aan de invulling van het beleid en aan projecten en plannen die daaruit voortvloeien. Dat is een goed startpunt. * Rudolf van Broekhuizen schreef met prof. Jan Douwe van der Ploeg het rapport over Twickel. Hij is verbonden aan de landbouwuniversiteit Wageningen, leerstoelgroep Rurale Sociologie. Scharrelkippen voor veel consumenten een ideaal, maar economisch niet altijd haalbaar. Foto: J. Mulder.