pagina 12 zomer 2005

De bouwgeschiedenis van Twickel (II) Goossen van Raesfelt breidde het bestae In aflevering I werd op grond van oorkonden beargumenteerd dat Goossen van Raesfelt kasteel Twickel sinds 1551 niet geheel nieuw heeft opgebouwd. Hier onder zal blijken welke delen ouder zijn en van bepaalde onderdelen zal de bouwperiode nauwkeuriger worden aangegeven. D oor G.J. en E.H. ter Kuile werd de huidige frontvleugel in zijn geheel gedateerd als vroeg-renaissancistisch en gebouwd vanaf 1551. De Renaissance wordt gekarakteriseerd door een grote mate van symmetric in de gevels. Dat Twickel een asymmetrie vertoont door de solitaire zuidtoren, behoeft op zich niet strijdig te zijn de Renaissan- cistische bouworde. Kastelen ont- stonden niet zelden uit voorgangers waarvan delen werden hergebruikt. Wei vertoont de voorgevel van Twickel andere afwijkingen van de symmetric. De rij grote zandstenen ronde en vierkante sierstenen die zichtbaar is onder de daklijst van de zuidelijke of rechter helft van de frontgevel (alle 30 centimeter in doorsnede), ontbreekt aan de rechterzijde zijde van die gevel. Van een van die ronde stenen is zelfs een segment afgesneden bij het plaatsen van een vensterfronton, wat wijst op een verandering van de oorspronkelijke constructie. Erker voor bestaande gevel De beide grote erkers die over twee bouwlagen reiken, vertonen aan de frontmuur verschillen. De linker erker (gezien vanaf het voorplein) toont langs de randen duidelijk tekenen van ‘latere’ plaatsing. Langs de zijkanten duidt de opvulling van de strekken baksteen met kleine brokken steen langs die erker er op dat in de gevel een groot gat moest worden gehakt om deze te plaatsen. Dat is rechts niet zo, omdat bij opmetselen van die gevelhelft kennelijk al rekening werd gehouden met een erker. Dat de linker erker werd geplaatst voor een uitgehakt deel in een bestaande gevelmuur blijkt ook uit de boogfragmenten die aan weerszijden van de erker tevoorschijn komen. Ongeveer een halve meter onder de bovenzijde van die erker komen aan weerszijden de restanten van een Vj