pagina 12 zomer 2000

De vijverpartij in het park van het Hof te Dieren. Foto: collectie HuisarchiefTwickel, ca. 1960 dat Z.M. mij moest opmerken, en toen die opzag, kwam ik nader, meldde mij even aan als de Rent- meester van den Heer van Heecke- ren, en vroeg of het Z.M. aangenaam kon wezen de plaats even rond te wandelen. O ja met veel genoegen was het antwoord en men volgde dadelijk, terwijl ik vooruitging en het hek opende. Ik hield natuurlijk de pet in de hand, maarZ.M. zei mij als- poedig mij te dekken, en de Gouver- neur wenkte mij om maar nabij Z.M. te gaan en het geleide op mij te nemen. Zoo zijn wij om het Huis heen gewandeld, toen naar de Bloe- menkast en eindelijk naar de Ana- naskast. Z.M. was zeer vriendelijk en een- voudig in het spreken, en ik was ook niet in het minst verlegen, maar natuurlijk zeer eerbiedig. Bij het Huis zijnde moest ik Z.M. zeggen waar het oude Kasteel (van Zijne Voorvaderen) gestaan had en hoe lang Mevr. v. Wassenaer nu al over- leden was. Ik geleidde Z.M. door het beukenlaantje, terug naar het hek, waar de rijtuigen stonden te wach- ten, kreeg een vriendelijk bedankje en de trein vertrok”. Ruine Reeds in 1936 tijdens de mobilisa- tie voor de tweede wereldoorlog werd het huis met de bijgebouwen gevorderd door het Nederlandse leger. Na de capitulatie stond het twee jaar leeg, maar in 1942 werd het door de Duitse Wehrmacht in beslag genomen. Tijdens en na de luchtlan- ding bij Arnhem in 1944 werd er flink in het gebied gevochten. Er werd veel schade aangericht en op 10 december 1944 werd het koetshuis, dat volgeladen was met munitie, door een enorme ontploffing volle- dig verwoest. En slechts achttien dagen later ging het gehele huis in vlammen op. Oorzaak was onvoor- zichtigheid met vuur door Letlandse troepen die in het huis waren gele- gerd en die op de bovenverdieping zelfs vuurtjes op de vloer hadden gestookt. Aan blussen viel (mogelijk met opzet?) niet te denken: de brand- weer had te weinig benzine voor alle bluswagens en de gebruikte slangen raakten vol modder door bluswater uit de vijvers. De ruine van het huis heeft er tot 1965 gestaan en is toen gesloopt. Ook het koetshuis was voorgoed verdwenen. De grond en het park, de vijvers. de Koningsmuur en verdere opstallen werden door de barones in 1968 in erfpacht uitgegeven aan Mr. J.G. Wurfbain. die dichtbij in de Gel- derse Toren woonde. Aan dit con ­ tract kwam echter in 1975 reeds een eind wegens niet nakomen van de verplichtingen door de erfpachter. Sindsdien werden met verschillende belanghebbende instanties bespre- kingen gevoerd over wederopbouw van het huis. De realisatie hiervan is nu nabij. Jan Hakstegen Rectificatie: De foto’s in het Twickelblad, 2000, no. 1. op p. 17 betreffen niet zoals abusievelijk vermeld de intrede van predikant ds. B. Lange, maar van ds. E. Muth- mann. Deze vond plaats op 27 mei 1962. Hij is de laatste door Twickel benoemde predikant in Lage.