pagina 12 zomer 1997

Landelijke Natuurschoningsdag succes Op 15 maart werd op Twickel door de Wildbeheerseenheid Twickel deelgenomen aan de lande ­ lijke natuurschoningsdag. Met ongeveer 40 personen die over een vijftal ploegen met auto en aanhanger verdeeld werden, vertrok men ochtends om negen uur vanaf het verzamelpunt de Paardenschuur. De verschillende groe- pen onder leiding van de jachtopzieners namen dit jaar de gebieden Azelo, Deldenerbroek, Deldenerdijk en het Schijvenveld op de korrel. Systematisch werd het zwerf- vuil uit de bermen, sloten en bosranden verwijderd en in de aanhangers verzameld. In de categorie zwerfvuil werden naast de plastic ver- pakkingen, blikjes en sterke drank flessen ook in toene- mende mate verpakkingen van de food restaurants aangetroffen. Ook waren er blijkbaar weer stapels kranten en folders op een adres bezorgd. Ondanks de fikse boetes voor ille- gaal storten kwam men nog regelmatig kleine puinstortjes tegen van glas, teer, asbest, beton, pallets en vloerbedek- king. Landelijk werd er die dag 200 wagons aan vuil uit onze bossen gesleept. Op Twickel werd na ruim drie en half uur werken een container van 15 kuub tot de rand toe gevuld. De voorzitter van de WBE, de heer J.J.B. Bosch, droeg door het overhandigen van een zak zwerfvuil de container symbolisch over aan de burgemeester A.H.F. van der Vegt van Ambt Delden die namens de betrokken gemeenten aanwezig was. De burgemeester was, zo zei hij, aan de ene kant blij gestemd door de inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers. Aan de andere kant was hij triest gestemd dat een dergelijke schoningsdag elk jaar opnieuw nodig blijkt te zijn. "Kijk, een kind dat achteloos een snoeppapiertje weggooit, dat hoort natuurlijk niet. Maar volwassenen die moedwillig TV-toestellen, dakpannen of asbest buizen dumpen dat kan uiteraard helemaal niet." Educatie en voorlichting van de jeugd zal op den duur vruchten moeten afwerpen en wat dat betreft mogen nog heel wat kinderen hun ouders beter opvoeden. Maarten Hermanussen Na 650 jaar blijft Twickel nog steeds bij de tijd. De heer H. te Lintelo zet de klok van het bouwhuis gelijk. Foto: J. Mulder. Bronnen: Huisarchief Twickel, inv.nrs. 1936,2796,2,5290,26,28,454,780 en 1390. Gevers, A.J. en A.J. Mensema, De havezaten in Twente en hun bewo- ners, Zwolle, 1995. Craandijk, J., Wandelingen door Nederland met pen en potlood, II, Haarlem, 1876, p. 24 – 40. R.A.O, stadsgericht Delden, inv.nr. 1, stadsboek Delden. Met dank aan de heren Krooshoop en Hakstegen. Bloys van Treslong Prins, P.C., ‘Ned. Herv. Kerk te Delden’, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken van Overijssel, Utrecht, 1925, p. 42 – 55. C. Huygens, Joumalen, uitgegeven door het Ned. Historisch Genootschap. Met dank aan A. Jansen. R.A.O. Schuld- of rekenboek van Adolph de Meijer, chirurgijn te Goor, 1663- 1698. R.A.O. Notarisarchief, inv.nr. 544. Twickel. Behoud van een cultuurmonument, Hengelo, 1985. Burgemeester Van der Vegt van Ambt Delden, D. van Ittersum en J. Bosch, voorzitter van de W.B.E. Twickel. Foto: A H. Schimmelpenninck.