pagina 12 najaar 2006

Beste Vrienden van Twickel, Zoals u allemaal hebt kunnen zien is het Twickelblad in een nieuw jasje gestoken en gezien de vele reacties wordt het nieuwe uiterlijk zeer gewaardeerd. De redactie zal de (overwegend positieve) reacties zorgvul- dig evalueren. De redactie is van mening en wordt daarin gesteund door uw bestuur dat het niet al- leen bij een uiteriijke veranderingzou moe- ten blijven maar dat ook inhoudelijk een verandering op zijn plaats is: de discussie binnen de redactie over de verhouding tussen artikelen over heden versus verle- den, cultuur versus natuur, wetenschappe- lijk niveau versus aigemene leesbaarheid wordt permanent gevoerd. Het Twickelblad is een gezamenlijke uitgave van de Stichting Twickel en uw Vereniging Vrienden van Twickel. De bijdrage van de Stichting aan het blad is groot en onmis- baar (artikelen, facilitering van administra- tieve en redactionele activiteiten, beschik- baarstelling van archief, etc.),. Het zou echter goed zijn voor het blad als er ook uit de hoek van de Vereniging meer bijdragen zouden komen in de vorm van reportages en artikelen: ongetwijfeld zijn er binnen de Vereniging mensen met kwa- liteiten die in staat – en bereid zijn zo’n bijdrage te leveren.waarbij op enigerlei wijze de vriendschap voor Twickel tot ui- ting moet komen b.v. fotografie, geschied- schrijving, natuurkennis maar ookover- peinzingen over de rol en toekomst van de Vereniging in de vorm van een opinie- rend artikel dat tot reacties van lezers leidt, zodat er een forum ontstaat dat het bestuur helpt het pad te wijzen naar de toekomst,staand in het heden,zich bewust van zijn verleden. Hopelijk pakt u mijn oproep om eens een bijdrage te leveren op: aan ware vriend ­ schap moet worden gewerkt. A A Kienhuis, voorzitter WT Mag deze romantischefoto de prikkel zijn om te schrijven over Twickel…! vervolg van pagina 11 de hamers af die dan de juiste bellen aan- slaan. In het verleden zijn pennen afgebro- ken en versleten; hamers raakten verbo- gen, waardoor verkeerde bellen aangeslagen werden. Bellen raakten ont- stemd en ££n was zelfs gebarsten. De af- gebroken pennen werden vervangen en op gelijke lengte gemaakt, de hamers juist afgesteld en de bellen werden gestemd en gesoldeerd. Hierdoor klinkt het speelwerk als weleer. (zie afb. 8). Tenslotte nog enige toelichtingen omtrent het uurwerk. Elke week op een vast tijdstip wordt de klok opgewonden. Er zijn drie op- windgaten: het linker voor het slagwerk dat de uren laat horen. Het rechter voor het speelwerk dat de melodieen laat horen en het mechaniek op de wijzerplaat aandrijft. Het middelste ten slotte is voor het gaand- werk wat ervoor zorgt dat de klok loopt en het slagwerk en speelwerk activeert. Het slag ­ werk en het speelwerk kunnen afzonderlijk van elkaar worden uitgeschakeld door middel van de kleine wijzertjes die zich aan weers- zijde boven de cijferring bevinden. Helemaal linksboven de wijzerplaat bevindt zich een kleine hendel waarmee men het speelwerk kan dempen zodat de bellen wat minder doorklinken. Rechts van de wijzerplaat bevindt zich het melodieplaatje waarop twaalf melodieen zijn gegraveerd. Door middel van een knopje kan men van melodie wisselen. Onderaan aan de kast hangen twee knopjes aan koorden, de linker is om het slagwerk te laten slaan en de rechter is om het speelwerk te laten spelen. Al met al een prachtige restauratie waar we metveel genoegen aan hebben gewerkt. Ajbeelding 8.