pagina 12 lente 2005

Albert Kienhuis nieuwe voorzitl Vereniging Vrienden van T T ijdens de Algemene Leden- vergadering op 16 februari, heeft Peter Bunge reglementair afscheid genomen als bestuursvoorzit- ter en de voorzittershamer overge- dragen aan Albert Kienhuis. Een ken- nismaking met een bevlogen bestuurder die natuur en landschap ter harte gaat. Twentenaar Op 10 april 1947 zag Albert Kienhuis het levenslicht in Tubbergen. Hij kreeg al vroeg belangstelling voor de natuur en het landschap rond zijn geboorte- plaats. Na de middelbare school verliet hij Twente om in Nijmegen genees- kunde te gaan studeren. Na het af- ronden van deze studie vestigde hij zich vanaf 1973 als huisarts in Hengelo. Vanuit zijn achtertuin, aan de rand van de Woolderes, geniet hij van de hoge eiken op het landgoed Twickel. Vorig jaar is de Hengelose huisarts voorzitter geworden van de Groene Hof, het platform van de natuur- en milieuorganisaties die in de gemeente Hof van Twente actief zijn. Albert Kienhuis: “Nu ik ook voorzitter ben van de Vrienden kan ik, welke infor- matie dan ook, direct staven en com- municeren naar de beide organisaties zodat we ons voordeel daarmee kun- nen doen”. Het formuleren van doel- stellingen, zoals ‘ het behouden van’, vind hij onzin. “lets behouden kan ook zijn het inslaan van andere wegen met nieuwe ideeen en middelen. Behoud alleen door achterover te leunen en te zeggen ‘vroeger was het zo goed’ is onzin”, aldus de kersverse voorzitter. Albert Kienhuis gaat het beleid van zijn voorganger, Peter Bunge, continu- eren waarbij de goede band tussen de Stichting Twickel en de Vrienden voorop staat. Op de vraag of je als vriend van Twickel ook iets concreets kunt doen ten dienste van het land ­ goed, zegt hij resoluut: “Gedraag je als vriend”. Historic Tijdens het maken van een foto voor dit artikel stonden wij oog in oog met de grote zwerfkei voor het kasteel met daarin gebeiteld de welluidende tekst: Versta uw historie, Bewaar uwe glorie, Delden ontwikkel, Laat Twickel, Twickel. ‘Laat Twickel, Twickel’? "Ja”, zegt Albert kijkend naar het voorplein van het kasteel. “maar dan moet het in het spel van de maatschappelijke krachten wel in particulier beheer blijven, in dit geval de Stichting Twickel. Het land ­ goed ondergaat een doorgaande struc- tuur van behoud. Dankzij die his ­ torie”, aldus de nieuwe voorzitter, “is het geworden wat het nu is. Deze his ­ torie moeten we bestuderen maar niet beoordelen door onze huidige bril”. Wandelend door de Twickelerlaan geeft Albert Kienhuis een geheim prijs: “Voordat ik geneeskunde ging studeren wilde ik graag bosbouw studeren in Wageningen. Ik had toen