pagina 12 lente 2002

Vriendelijke ontvangst van de regenten van Wassenaar op huis Zuidwijk Een compliment van verwelkoming Toen in 1657 het geslacht Van Wassenaer na een periode van 130 jaar opnieuw de functie van heer van Wassenaar had verworven, leidde dat tot een uitgebreid feestvertoon in het dorp. De nieuwe heer, Jacob III van Wassenaer Obdam, begon zijn intocht in de zojuist door hem gekochte heerlijkheid vanuit zijn huis aan de Kneuterdijk in Den Haag. L angs de route stonden de weer- bare mannen van Wassenaar, Zuidwijk en Rijksdorp opge- steld, voorzien van piek en roer en een nieuw ontworpen vaandel. De stoet werd begeleid door zo’n dertig paarden en wagens uit Wassenaar en door trompetters en tamboers uit Den Haag en Leiden. Bij de grens met Wassenaar werd de heer welkom geheten door de regenten van het dorpsbestuur. In het dorp aangekomen ontving de nieuwe heer als geschenk een kostbare ‘vergulde cop’, er werd een uitgebreid banket aangericht, en de dominee hield een predicatie waarin hij zijn toehoorders wees op hun plichten en de eis van gehoor- zaamheid jegens de overheid. Alle dorpelingen hadden een bijdrage moeten leveren in de niet geringe kosten van deze dag, die een kleine 4000 gulden beliepen. Graaf Carel George Een dergelijke uitgebreide feeste- lijke intocht ter gelegenheid van de komst van een nieuwe heer heeft sindsdien in Wassenaar niet meer plaatsgevonden. De heren die na Jacob III aantraden moesten het met een aanzienlijk bescheidener intrede doen. Toen Carel George graaf van Wassenaer Obdam in 1780 heer van Wassenaar en Zuidwijk werd, vond de verwelkoming plaats op het huis Zuidwijk. De baljuw, Adriaan van der Does, had de graaf laten weten dat “de gezamentlijke regenten van Wassenaer en Zuijdwijk geeme d’eer zoude hebben” om de graaf en zijn gemalin “bij derzelve komste op kasteel Zuijdwijk” welkom te komen heten. De graaf antwoordde dat “hem zulks niet onaangenaam” zou zijn. j- »* ^ s. – "a: fir. 351 De boerderij Zuidhof in Wassenaar, anno 1944. Foto: Colleclie HuisarchiefTwickel.