pagina 12 lente 2001

Ontwerp toegeschreven aan Daniel Marot voor de schouw in de grote zaal op Duivenvoorde. Tekening, ca. 1717. Foto: M. Sevensson. Nolen: 1. H.F.K. van Nierop, Van adders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw (‘s-Gravenhage 1984) 32. 2. S. Groenveld en G.J. Schutte, Delta. Nederlands verleden in vogelvlucht. Deel 2: De nieuwe tijd: 1500-1813 (Leiden/ Antwerpen 1992) 140. 3. B.H. Slicher van Bath, Een samenleving onder spanning. Geschiedenis van het platteland in Overijssel (Assen 1957) 265-286 en passim. J. de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age 1500-1700 (New Haven/Londen 1974) 35-38, 133-135. S.W. Verstegen, Gegoede ingezetenen. Jonkers en ge den op de Veluwe tijdens Ancien Regime, Revolutie en Restauratie (1650-1830). Amsterdam, 1989. 4. C. Gietman, Het adellijk bewustzijn van Sweder Scheie tot Weleveld’. In: Over ­ ijssel se Historische Bijdragen 107 (1992) 83-114. S. Groenveld, Een heer van stand? Over de plaats van Constantijn Huygens in de zeventiende- eeuwse samenleving’. In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1986-1987 (Leiden 1988) 189-200. H. de Ridder-Symoens. ‘Adel en humanisme in de zestiende eeuw: Humanistisch ideaal of bittere noodzaak?’ In: Ttjdschrift voor Geschiedenis 93 (1980) 410-432. 5. C. Schmidt, Om de eer van de familie. Her geslacht Teding van Berkhout 1500- 1950. Amsterdam, 1986. 6. H.G.A. Obreen, Geschiedenis van het geslacht van Wassenaer (Leiden 1903) 100,103, 107, 149, 163,173. 7. Dit bedrag stond gelijk met ongeveer 300 modale jaarlonen van 300 gulden. Omgerekend naar de huidige modale salarissen zou de heerlijkheid nu 25 mil- joen gekost hebben. 8. De top lijkt te zijn bereikt in 1763: de echtgenote van Arent van Wassenaer Duvenvoirde, Anna Margaretha Ben- tinck. liet toen 190.000 gulden aan binnenlandse obligaties achter. Sak- sische obligaties ter waarde van 100.000 daalders, Oost-Friese ter waarde van 10.000 gulden en Engelse waarde- papieren van 19.000 pond Sterling, toen 190.000 gulden. J. de Vries en A. van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van modeme economische groei (Amsterdam 1995) 623. 9. Obreen, Geschiedenis Wassenaer. 31, 34,36. 10. J. Haverkate e.a„ Twickel bewoond en bewaard. 2e dr. Zwolle/Delden. 1995. 11. Obreen, Geschiedenis Wassenaer 100, 104-105, 146. Een generatie later, in 1747, trouwde een neef van Arent, Jacob Arent van Wassenaer, heer van Hazerswoude, met Amelia Catharina eveneens uit het geslacht Bentinck. Ibidem, 110. 12. Over de bouwkundige activiteiten o.a. A.G. van der Steur en J.J. Witkam, Het Huys te Warmont. Zijn geschiedenis en zijn bewoners. Leiden 1963. E.H. ter Kuile, ‘Salomon de Bray en het Huis te Warmond’. In: Leids Jaarboekje 43 (1951) 71-76. E.A. Canneman en L.J. van der Klooster, De geschiedenis van het kasteel Duivenvoorde en zijn bewo- ners. ’s-Gravenhage 1967. 13. R. Rasch e.a., Unico Wilhelm van Wassenaer. staatsman en componist. Zutphen 1993. 14. Het manuscript in Algemeen Rijksarchief, Archief Van Wassenaer Dunvenvoirde 3. Vgl. W.A. Beelaerts van Blokland. ‘Heer Dirck Woutersz, huiskapelaan der heeren van Wassenaer en pastoor te Wassenaar (1504-1580) In: Leidsch Jaarboekje 24 (1932) 132- 159. 15. ARA AWD 14: Corte Genealogique Beschrijvinge vanden ouden Edelen ende Doorluchtighen Stamme van Wassenaer. soo der Borchgraven van Leijden, Heeren van Duivenvoirde als Polanen. 16. K. Tilmans. Aurelius en de Divisie- kroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus (Hilversum 1988) 139.