pagina 12 lente 1993

Voor 470 ha. beheersgebied en 79 ha. natuurontwikkeling Relatienota maakt natuurbeheer door boeren Twickel mogelijk In een door Gedeputeerde Staten van Overijssel vast- gesteld plan wordt het mogelijk om op het landgoed Twickel de natuur te versterken. Door toepassing van de relatienota kunnen boeren op Twickel voor een ge- bied van 470 ha. op basis van vrijwilligheid een beheer- sovereenkomst afsluiten. Daarbij wordt een financiele vergoeding geboden indien de betrokken boer bepaalde vormen van natuurbeheer uitvoert. Daarnaast wil het provincial bestuur 79 ha. landbouwgebied omzetten in natuurgebied. Jan Bengevoord De aanwijzing of begrenzing van de gebieden waarin beheersovereenkomsten kunnen worden afgesloten maakt ook op landgoed Twickel natuurbeheer door boeren mogelijk. Daarmee wordt door de overheid invulling gegeven aan het Natuurbeleidsplan waarin staat aangegeven dat het landgoed Twickel groten- deels tot de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Nederland behoort. Problemen vormt de financiering van de plannen om voor in het totaal 200.000 hectare Relatienotagebied beheersovereenkomsten af te sluiten of landbouwgrond aan te kopen ten behoeve van natuurontwikkeling. Ook bij invulling van de EHS op het landgoed Twi ­ ckel kiest de provincie als uitvoerder van het Natuur ­ beleidsplan voor een fasering. Het is dan ook te verwachten dat in de toekomst grotere gebieden zullen worden aangewezen waar de mogelijkheid tot be- heerscontracten wordt geboden. De Tweede Kamer heeft uitgesproken dat de uitvoering van het Natuur ­ beleidsplan binnen 20 jaar ter hand zou moeten wor ­ den genomen. Het kabinet houdt vast aan 30 jaar. Vrijwillig De financieringsproblemen van de natuurplannen door de overheid laten onverlet dat ook bij een gefa- seerde invulling de natuur nieuwe kansen worden ge ­ boden in met name het agrarisch gebied. De beheersovereenkomsten – die gelden voor een periode van 6 jaar met mogelijkheid van verlenging – worden uitsluitend op vrijwillige basis afgesloten. Dat houdt in dat een boer die van de mogelijkheid geen gebruik wil maken niet door de overheid kan worden ged- wongen tot natuurbeheer. Deze vrijheid voor de boer wordt overigens door de georganiseerde landbouw niet volledig onderschre- ven. Zo zou bij een bepaald natuurbeheer de verlei- ding groot zijn dat het betreffende gebied op den duur een ’zwaardere’ bestemming krijgt in streek- plannen en gemeentelijke bestemmingsplannen. In veel gebieden hebben landbouworganisaties van de overheid geeist dat garanties worden gegeven over de toekomstige bestemming van het gebied. Betaling Voor de boer betekent de Relatienota een mogelijk ­ heid om tegen vergoedingen, die schommelen tussen de 800 en 1.800 gulden per jaar per ha., een natuur- overeenkomst af te sluiten. Dit kan een interessante nevenverdienste vormen, met name voor die percelen waar een optimaal agrarisch gebruik niet mogelijk is door bijvoorbeeld de ligging, afmeting of grondwa- terstand. Er bestaan verschillende beheersovereenkomsten. Voor grasland kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een ’zwaar pakket’ met een hoge vergoeding.