pagina 12 lente 1992

Korte berichten de voet. In de bladen van 15, 18 en 21 juli lezen we ondermeer: ’’Ongeveer ten 10 ure (’s avonds) was de trein van Hengelo in het gezicht, en een ogenblik la ­ ter verschijnt H.M. de Koningin met gevolg. H.M. werd in de keurig en smaakvol versierde wachtkamer Iste en Ilde klasse opgewacht door den heer Burge- meester en Raden der gemeente Stad- en Ambt- Delden, zoo ook door den heer Baron van Heeckeren van Wassenaer en fami lie, bij welken laatsten H.M. gedurende haar verblijf te Delden zal vertoeven. (…) Na afloop dezer ontvangst nam H.M. met gevolg plaats in de gereedstaande rijtuigen van den huize Twickel en zoo reed H.M. onder begeleiding van een eerewacht van 25 man te paard naar het prachtige kasteel Twickel. De weg was door plm. 100 fakkels verlicht, en bij het huis van den Burgemeester alsme- de op andere plaatsen, werd Bengaalsch vuurwerk on ts token ”. De volgende avond trekt de kapel van Huzaren naar het kasteel. Zij worden begeleid door de leden van de gemeenteraden, een groot getal van fakkeldragers, aanzienlijke ingezetenen en een massa belangstellen- den (sic). Het muziekkorps speelt voor het kasteel het Wilhelmus en de burgemeester houdt een toespraak. Daarop trekt de stoet boswaarts. H.M. en haar ge ­ volg nemen plaats in open rijtuigen om vanuit het bos te gaan genieten van de prachtige illuminatie van het kasteel. Tot slot brandt ”aan de achterkant van een weiland een kolossaal toestel van Bengaalsch vuur, waarin het port ret van H.M. met het rand- schrift: ’Hulde van de ingezetenen van Stad- en Ambt-Delden’, we/ke op die plaats een betooverend en fantastisch effect maakte (…) Dat het in de omgeving van het aloude kasteel, in de verschillende lanen van het overoude bosch, in Del ­ den’s straten en later op Carelshaven, op welke plaatsen zich bij afwisseling de heerlijke hussaren- muzijk liet horen, niet aan innige vrolijkheid, opge, wektheid en zanglust ontbrak zullen wij wel niet be- hoeven te zeggen”. In de Drostenkamer in het kasteel staat nog een soep- kop, waaruit de koningin toen haar bouillon zou hebben gedronken. Gebrouilleerd Na dit verblijf bleef Twickel lange tijd van konink- lijk bezoek verstoken. Het verhaal wil dat men ge ­ brouilleerd was geraakt, omdat de Oranjes het in 1816 van Marie Cornelie van Wassenaer Obdam aan- gekochte huis aan de Kneuterdijk in Den Haag door- verkochten aan de Staat zonder het eerst aan te bieden aan Van Heeckeren van Wassenaer, erfge- naam van de verkoopster. Hoe dit ook zij: het zou meer dan 100 jaar duren voordat er weer een Oranje op Twickel werd inge- haald. In 1985 werd koningin Beatrix ontvangen. Maar daarover leest u in de volgende aflevering meer. Aafke Brunt Bronnen: Huisarchief Twickel, passim. J. Haverkate, III in OverijsseT, In: Hengelo Dagblad 18 apri! 1987. Mededelingen van mevr. J.C.H. Bussink-k Jaarvergadering De volgende data kunnen in uw agenda genoteerd wor ­ den: De jaarvergadering van onze vereniging zal op 7 april a.s. in Het Hoogspel worden gehouden. Aanvang 20 uur. De Twickeldag werd vastgesteld op 16 mei a.s. Het hiervoor gedachte kasteel-bezoek stuitte op te grote be- zwaren bij de Stichting (een zaterdag en een te groot aantal bezoekers). Voor deze dag is nu een nieuw pro- gramma in de maak. Zowel de agenda voor de jaarver ­ gadering als het programma van de Twickeldag zullen tijdig worden toegezonden. Enno Hoekstra Herdenking Unico Wilhelm van Wassenaer 300 Jaar geleden in 1692 werd Unico Wilhelm Graaf van Wassenaer Obdam in Twickel geboren. De juiste geboortedatum is niet bekend, maar wel weten wij dat hij op 2 november 1692 werd ge- doopt in de Ned. Herv. kerk in Delden. Rond de ­ ze datum willen wij dit jaar Unico herdenken. In een tentoonstelling zullen een aantal markante ei- genschappen en talenten van Unico worden uit- gebeeld. Unico heeft op bestuurlijk niveau grote invloed uitgeoefend op de politiek, maar ook op het land- goed zelf. Als tweede zoon erfde hij het landgoed Twickel en later na het overlijden van zijn oudere broer de Wassenaarse bezittingen. Zijn grote liefde voor de kunst en literatuur zijn vandaag nog terug te vinden in de bibliotheek van Twickel. Een deel van zijn zeer uitgebreide collec- tie boeken is nog steeds bewaard. Bovendien is hij een groot muziekliefhebber geweest. Zo is 10 jaar geleden ontdekt dat hij de Concerti Armonici heeft gecomponeerd, die tot dusver werden toegeschreven aan de Italiaan Pergolesi. Deze ontdekking werd mogelijk door de vondst van de manuscripten van zijn hand in de biblio ­ theek van kasteel Twickel. In de volgende nummers van het Twickelblad zal nader worden ingegaan op het ieven van Unico Wilhelm Graaf van Wassenaer. C. Castell Namen fout Op de biadzijden 3 en 4 van het Twickelblad 4/’91 is een fout geslopen in het onderschrift bij de foto. Op de achterbank van de Fiat zit niet Ludo, maar Willy Schimmelpenninck van der Oye. Zijn zus Ludo zit ach- ter het stuur. Uitverkocht Door de grote belangstelling is het eerste nummer van het Twickelblad inmiddels uitverkocht. De overige nummers zijn verkrijgbaar bij de VVV Delden.