pagina 12 herfst 2004

Fietsroute voert over de landgoec B egin deze eeuw besloten drie Twentse landgoede- ren te gaan samenwerken, namelijk huis Almelo, waaronder ook het Nijreesbos valt, Weleveld en Twickel. De gedachte achter deze samen werking is dat de drie land- goederen samen meer zijn dan de simpele optelsom. Bovendien widen zij hetzelfde. Dat is niet alleen het in stand houden van de fraaie landgoederen zelf, maar ook het open houden van de laatste groene verbinding in de Graaf en gravin A.F.L. van Rechteren Limpurg. Zij bezitten het landgoed Almelo. Het middelpunt hier- van wordt gevormd door het huis Almelo. Nadat het verschillende keren door oorlogshandelingen werd vemield, is dit huis weer opgebouwd in 1662. De oud- ste voorganger van het huidige huis wordt al genoemd in 1236. De eerste vermelding van de familienaam Van Almelo dateert uit 1157. Veel boerderijen van het landgoed zijn verloren gegaan door uitbreidingplannen van Stad Almelo, maarde mooie gebieden ‘Gravenallee’, ‘Wateregge’ en ‘Nijreesbos’ vormen nog steeds de groene longen van de stad. Het landgoed is thans circa 1000 hectare groot. De boerderijen zijn te herkennen aan de groen, wit en rode luiken, de gevelsteen met de gravenkroon en de letters RL (Rechteren Limpurg) met het bouw- jaar van de boerderij. Foto: Joep Scheffer. In een bocht van de Azelerbeek ligt het erve Hondenborg. Foto: Albert Schimmelpenninck. Netwerkstad tussen Noord-oost en Zuid-west Twente, namelijk die tussen Almelo en Borne. De samenwerking vond gestalte in de presentatie van het zogenaamde WAT-venster. Hierin staat de W voor Weleveld, de A voor huis Almelo en de T voor Twickel. Dit WAT-venster, waarover meer is te vinden op de websites www.twickel.nl en www.weleveld.nl, beoogt brede groene zones tussen de drie landgoederen te behouden of zonodig via ecoducten te herstellen. Hierdoor wordt niet alleen de ecologische verbindingszone tussen Noord-Oost en Zuid-West Twente geconsolideerd, maar ontstaat ook een groter gebied waarin recreanten zich vrij kunnen bewegen. Midden in dit gebied ligt de Zenderensche Esch. Ook hier zetten de WAT partners zich in deze es te vrijwaren van bebouwing of andere ontwikkelingen die het unieke karakter daarvan kunnen aantasten. Deze es is een van de laatste essen in de Twentse stedenband die nog redelijk intact is en vormt bovendien een belangrijk element in de geschetste inter-Twentse verbindingszone. Tegelijkertijd hebben Mr. A.F.L. Graaf van Rechteren Limpurg van huis Almelo, de heer en mevrouw Kwint- Hanisch ten Cate van Weleveld en Ir. A H. Graaf Schimmelpenninck. rentmeester van Twickel, het initia-