pagina 11 zomer 1997

Geliefd Hoewel Marie Comelie door de beperkingen van haar tijd heel weinig bewegingsvrijheid had, is zij toch een opvallende persoonlijkheid die veel voor Twickel bete- kend heeft. Zij is kunstzinnig en creatief en werkt hard aan de verbetering van haar landgoederen. Dit ondanks haar hoge positie en de tijd, die zij moet besteden aan het onder- houden van haar connecties met vooraanstaande families, zoals die met het koninklijk huis. Samen met haar echtge- noot verfraait zij de tuin, het landschapspark en het huis op Twickel. Daamaast is het echtpaar bezig met het huis en het park op het Hof te Dieren. Op Twickel is Marie Comelie alom geliefd. Bij haar personeel, en bij de bewoners van Stad en Ambt Delden. Uit de door haar bijgehouden kasboekjes blijkt dat zij voor iedereen wat over heeft. Personeelsleden gaan op haar kos- ten naar de schouwburg en krijgen bij speciale gelegenhe- den geld of een geschenk. De armen worden rijkelijk bedeeld. Zij krijgen soms iets van de gravin zelf, maar meestal via het door haar vorstelijke gesubsidieerde "Twickelse Armenfonds”. Na het bereiken van haar vijftigste levensjaar nemen de krachten van Marie Cornelie af. In 1850 overlijdt zij na een week, waarin zij te kampen heeft met hevige hoestbuien. In een herdenkingspreek in de kerk van Lage memoreert dominee Sluijter “Hoe zij zelf de schamele hut der armoe- de binnentrad: hoe zij zelf waakte over het doelmatig gebmik harer gaven. Hoe zij dikwijls in stilte ondersteunde, zodat de beweldadigde vruchteloos de hand der weldoen- ster zocht en niet wist wie hij zijn dank betuigen moest”. Stichting Twickel 1953 Barones Van Heeckeren van Wassenaer brengt het landgoed Twickel onder in een stichting. 1959 Viering van de tachtigste verjaardag van barones Van Heeckeren. Personeelsleden, pachters en inwoners van heel Twente grijpen deze gele- genheid aan om uitdrukking te geven aan hun verbondenheid met de nieu- we stichting Twickel. 1968 Barones Van Heeckeren treedt af als voogdes van de hervormde kerk in Delden. 1 972 Dankzij energieke, niet aflatende tegenstand gaat de aanleg van de S23, de weg Delden-Bornerbroek-Almelo niet door. Vanuit het actiecomite wordt de Vereniging Vrienden van Twickel opgericht. Aanleg van de rondweg om Delden. 1975 Barones van Heeckeren overlijdt. Alle bezittingen buiten Twickel (ca. 2000 ha.) komen aan de Stichting Twickel. 1977 Begin van de restauratie van het kasteel en de bijgebouwen. 1 98 1 Oprichting van de pachterscommissie. 1 982 De familie Zu Castell Riidenhausen vestigt zich in de gerenoveerde zuid- vleugel van het kasteel. 1 984 De melkquotering wordt ingevoerd. Verkoop van gronden in Zenderen en Woolde voor de aanleg van de Bandweg en de aansluiting via het knoop- punt Buren op de A1. 1 99 1 Publikatie van het eerste nummer van het Twickelblad. 1993 Ingebruikneming van de nieuwe rentmeesterij en de werkplaatsen in de kasteelboerderij. Publikatie van de inventaris van het huisarchief Twickel. M.A.M.A. van Heeckeren van Wassenaer op de stenen bank in de rotstuin. Foto: Fotostudio Meyling, Enschede. Toekomst Op 22 juni 1922 trouwt de laatste heer van Twickel, Rodolphe Frederic van Heeckeren van Wassenaer met Marie gravin van Aldenburg Bentinck. De liefde van baro ­ nes Van Heeckeren voor Twickel was alles omvattend. Vanaf het begin van haar huwelijk heeft zij zich met de toe ­ komst van het landgoed bezig gehouden. Alle zakelijke besprekingen maakte zij mee. Na het overlijden van haar echtgenoot in 1936 kon zij daardoor zelf het beheer ter hand nemen. De crisisjaren en de oorlogsjaren daama noodzaakten haar tot een zeer zuinig beheer, met als enig doel de onge- repte instandhouding. Zij leefde niet van maar voor het landgoed. De barones voelde zich opgenomen in de reeks van heren en vrouwen die haar voor gingen en die alien het landgoed aan het nageslacht hadden doorgegeven. “Tijdelijk” beziter van Twickel hadden haar voorgangers zich genoemd. Na lange jaren van onderhandelen, waarbij dr J.H. van Heek van ’s Heerenbergh haar ondersteunde wist barones Van Heeckeren de Staat der Nederlanden te overtuigen. Bij de overdracht van het landgoed aan de Stichting verleende het Rijk vrijstelling van successie- of schenkingsrechten. Versnippering door verkoop om de belasting te kunnen betalen werd daarmee voorkomen en zo werd de doelstel- ling van de nieuwe Stichting levensvatbaar: “de bestendi- ging van de historische betekenis van Twickel als natuur- reservaat en cultuurmonument voor wandelaars, natuurvrienden en kunstminnenden”.