pagina 11 zomer 1995

Vereniging Vrienden van Twickel Van de bestuurstafel Op 4 april hielden we in’t Hoogspel onze slechts matig bezochte jaarlijkse ledenvergadering. Naast de gebruike- lijke formele agendapunten werd voorgesteld de leden- contributie vanaf 1996 op minimaal / 25,00 te stellen. Na toelichting en enige discussie ging de vergadering hiermee accoord. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele punten uit het huishoudelijk reglement te actualiseren. Na zes jaar het penningmeesterschap te hebben bekleed, nam mevrouw A. van der Wal afscheid van het bestuurswerk in de vereniging. Zij ontving samen met haar echtgenoot de verdiende hulde. Als nieuw lid werd in het bestuur opgenomen de heer J.H.M. ten Bokum. Inhakend op de zeer gelsaagde Twickeldag en het kas- teelbezoek in September, schetste de voorzitter enkele plannen om leden, die dit wensen nauwerbij de vereniging te betrekken. Na de pauze schetste de adjunct-rentmeester Gierveld het plan van de te verrichten reconstructies in het gebied van de Azelermeen. Het doet goed te horen met hoeveel zorg en vakmanschap de natuurwaarden in dit deel van het Twickelgebied worden veilig gesteld. Toch is er ook enige kritiek. Het zou goed zijn als het enthousiaste vrijwilli- gerscorps vooraf op de hoogte wordt gesteld van doel en aard van de werkzaamheden. Dat voorkomt frustraties. Ook kan natuurlijk niet elke soort in gelijke mate profite- ren van de veranderingen. Er moeten keuzes worden gemaakt. Maar om natuur- en cultuurwaarden in de toe- komst veilig te stellen, dient tijdig onderhoud te worden verricht. Tenslotte zijn de meeste natuurwaarden ontstaan uit een samensmelten van natuurkrachten en menselijke ingrepen. Canadezen en Engelsen Het eerste Canadese leger slaat zijn tenten op in het kas- teelpark. Deze eenheid had vanuit de Achterhoek een groot gedeelte van Twente bevrijd. De bevelhebber, gene- raal H.D.G. Crerar, vestigt zich in een grote tent in de rots- tuin. Vanuit zijn tent, waar koeriers en M.P.’s (militaire politie) in en uit lopen en waarin hij beschikt over ver- schillende telefoonverbindingen, leidt hij militaire opera- ties tot ver in Duitsland. Op 9 mei wordt Seyss-Inquart bij de generaal gebracht. Seyss-Inquart, die zich na dolle dinsdag voomamelijk ophield bij Almelo, bracht de spannende dagen in het begin van april door in Stad Delden. Vandaar week hij uit naar het Noorden. Na een oproep van Hitler’s opvolger admiraal Donitz trok hij vanuit Delfzijl per Schnellboot richting Flensburg. Op de Oostzee werd hij aangehouden, waama hij voor verhoringen naar het kwartier van gene ­ raal Crerar werd gebracht. Na bij kasteel Twickel te zijn gearriveerd wordt Seyss- Inquart vastgezet in een tent bij de watertoren. Voor de ver ­ horingen laten de Canadezen hem wachten in een weiland voor het kasteel, waar hij in de gaten wordt gehouden door op vier hoeken geposteerde militairen. Bronnen: De heer C. Enklaar te Oldenzaal Verzending van het Twickelblad Juist voor de ledenvergadering van 4 april kwamen wij tot de ontdekking dat er ernstige tekortkomingen waren opgetreden is het verzendbestand, dat de adres- sering op de omslagen van het Twickelblad bestuurt. Waar dit mogelijk was, hebben wij de gedupeerden het eerste blad van deze jaargang nagezonden. Het is echter mogelijk, dat het bestandsbeheer al eerder dan wij denken in het ongerede is geraakt. Sindsdien is er met man en macht gewerkt om het bestaande systeem op te waarderen. Wij vertrouwener dan ook op, dat met ingang van dit nummer de verzen ­ ding correct verloopt. Mochten er desondanks nog klachten zijn, geeft U deze dan s.v.p. door aan de secretaris van de Vrienden van Twickel, de heer W.H. van den Bosch, Meeuwenstraat 14,7471HG Goor. Helaas is door het nazenden van het eerste nummer de voorraad sterk gedaald, zodat wij nog slechts enke ­ le gedupeerden kunnen helpen. Wij vragen U beleefd excuses voor de ondervonden teleurstelling. W.H. van den Bosch Natuurschoonmaakdag Op 18 maart vond de jaarlijkse natuurschoonmaak ­ dag plaats. De leden van de Wildbeheereenheid Twickel verzamelden op deze zaterdagmorgen vier aanhangwagens vol met zwerfvuil. De meeste rom- mel werd aangetroffen langs openbare wegen; ook werd de omgeving van enkele boerenerven gezuiverd van afval.