pagina 11 winter 2011

Portret van generaal-majoor de Ceva door N. De Keyser. Nationaal Museum Paleis Het Loo, Apeldoorn. Bruikleen van de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kan- selarij der Nederlandse Orde. wereld, teruggetrokken leefde op zijn land- goed Strabeek bij Houthem in Limburg. In 1852 bekende Hij dat het hem speet niet bij de bevriende schilder De Keyser in Ant ­ werpen te kunnen zijn, alhoewel de schilder zijn adviezen niet nodig zou hebben om het charmante gelaat van Isabelle goed tot uit- drukking te laten komen. Hiermee verwijst hij naar het portret dat j DC van zijn tweede echtgenote liet maken. In 1870 bedankte hij zijn vriend voor de schitterende ananas uit de kassen van Twickel die hij mocht ontvan- gen. Hij betreurde het dat ze elkaar niet bij een bijeenkomst in Den Haag konden ont- moeten want ‘mon bon Prince’ (Frederik) had hem ontraden, zelfs verboden om de plechtigheid bijtewonen. “Ikdurfbijna niet tot ziens te zeggen, mon cher Baron, want een tachtig jarige kan geen plannen meer maken”. missen kans. Mocht de baron het schilderij niet op prijs stellen, hetgeen nauwelijks voor te stellen was, dan kon hij de kist op eigen kosten terugsturen. Hij moest zich wel realiseren dat de schilder weinig meer produceerde en door slechte gezondheid niet lang meer zou leven. Het is niet bekend of J DC de kist geopend heeft. Wel weten we uit de volgende brief van De Ceva dat de kist is teruggezonden. Jammer, maar dat was de afspraak, schreef De Ceva. Maar nogmaals wilde hij er op wijzen dat de vraagprijs in geen verhouding stond tot de werkelijke waarde van het schilderij. JDC was verstandig geweest. Toch was zijn aandacht door deze correspondentie op Brascassat gericht. Een jaar later bezocht hij de schilder in zijn atelier in Parijs om hem opdracht te geven een veestuk te maken in de trant van het schilderij met de stier van de koning. In die tijd waren veel veestukken gei op de stier van Potter die lange tijd in het Louvre had gehangen. De kosten waren 6047 franken plus 53 franken voor verzending naar het Huis op het Voorhout. Brascassat leverde een prachtig werk af en leefde ondanks de sombere voorspelling Na afloop van de tentoonstelling vertrekt De Ceva met een kruivvagen vol geld. Spotprent Atlas Van Stolk, Rotterdam. van De Ceva nog 21 jaar. Het schilderij 98 bij 130 cm, en gedateerd 1846, is echter niet de afbeelding van een stier maar van een koe geworden. Een droevige levensavond De vrienden bleven vrienden. Dit blijkt uit een aantal droevige brieven van De Ceva die verstoken van het nieuws uit de grote Het zou De Ceva tot vreugde hebben ge- stemd te weten dat zijn in 1845 door De Keyser geschilderde portret sinds 1979 in het museum van de Kanselarij der Neder ­ landse Orden op paleis Het Loo hangt. Goed is te zien dat de onderscheidingen die De Ceva ontving na het gereedkomen van het portret later zijn bijgeschilderd. De Ceva stierf een half jaar na het overlijden van JDC. Op zijn grafte Heerlen staat geschre- ven “C dtait letype du gentilhomme". Ruud H. Klokgieters