pagina 11 winter 2000

Wonen in de buurtschap Oele (III) Begrafenissen In deze serie vertelt Focco Vollema over zijn belevenissen in de jaren dat hij met zijn gezin op de boerderij De Hofplaats in de buurtschap Oele woonde. Kaartenschrijven Orti een uur waren we bij Haan. Aanvankelijk een normaal condo- leancebezoek samen met ongeveer twaalf noabers, hoofdzakelijk de mannen. Alleen de drie vrouwen van de dichtstbijwonende buren waren aanwezig. Ze lieten wel mer- ken, dat ze het op prijs stelden, dat Samuela meteen begon te helpen met de koffie. Op een gegeven moment kwam de begrafenisondememer, opge- beld door Snijders, met een grote stapel enveloppen en de nodige postzegels. Hennie van de Vocker, de 24-jarige zoon van de weduwe Ter Bekke, had de adreslijst van het Oeler School- en Volksfeest bij zich. Daar kon al vast mee worden begonnen. Snijders ging nog even apart zitten met bakker Haan om nog een aanvullende lijst te maken van familie en kennissen buiten Oele. Dat kaartenschrijven is een taak voor de buren. Bij een begrafenis wordt de familie zo veel mogelijk werk uit handen genomen. Tijdens het schrijven werd me verteld, dat de onderlinge begrafenisvereni- ging van Oele Laatste Eer de kosten vergoedt van de lijkwagen en drie volgauto De buren betalen Het echtpaar Haan. Fotocollectie: Th.L.M. van Stapele O p 1 november 1979, de ochtend na onze ver- huizing naar de gerestaureerde boerderij in Oele, werden we al vroeg gewekt door onze nieuwe buurman Snijders van het meestershuis. Staan- debeens, geen tijd voor een praatje deelde hij ons mede, dat in de afgelopen nacht mevrouw Haan (van de bak ­ ker) was overleden door een hartstilstand. "Eigenlijk zijn jullie de neuste noaber" zei hij, "maar niemand kan van jullie verwachten, dat je weet wat je te doen staat. Daarom heb ik voor deze keer maar jullie taak op me genomen. Zorg er wel voor, dat je om een uur naar Haan gaat voor het kaarten schrij ­ ven". Zacht mompelend, dat hij nog naarzes adressen moesttrok hij snel de deur achter zich dicht. de kaarten en de postzegels. Tijdens het kaarten schrij ­ ven worden de beurzen getrokken om de neuste noaber te betalen. Dodenboer Vervolgens werd gesproken over de taakverdeling bij de condoleance in het rouwcentrum en tijdens de begra ­ fenis. Twee bij de ingang voor het register en twee voor