pagina 11 voorjaar 2012

Deldense bevolking versoberd plan Ron De bewoners van Stadshagen pleiten voor gelaidswerende maatregelen. Het plan om de Rondweg bij Delden beter in te passen in de omgeving, kan rekenen op steun vanuit de bevolking. Dat bleek tijdens een informatie- bijeenkomst op 19 januari. Veel Deldenaren staan positief tegenover de maatregelen die de barrierevorming van de provinciate weg moeten verminderen. De informatieavond was belegd door de Stichting Twickel om te peilen hoeveel draagvlak er is onder de bevolking. Uit de grote belangstelling – ongeveer 150 belang- stellenden waren naar’t Hoogspel geko- men – bleek dat het plan leeft. Rentmeester Albert Schimmelpenninck, landschaps- architect Michael van Cessel en Frans Suurmond van de provincie Overijssel gaven een toelichting op de voorgestelde aanpassing. De provinciale weg N346, die aanvankelijk langs de zuidkant van Delden was geprojecteerd, staat niet ter discussie, gaf Van Cessel aan. Maar in de huidige brede vorm is de weg volgens hem nu wel “een heel erg grote inbreuk op het land- schap.” Een reeks van maatregelen moet het ruimtebeslag verkleinen, waarbij tevens de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Onder meer de taluds worden versmald, een lus bij de afslag bij Delden-West ver- dwijnt en beplanting wordt verwijderd. Door de aanleg van nieuwe (voetgangers) Tekst en uitleg over de versmalde Rondweg. bruggen worden verbroken verbindingen tussen Twickel en het centrum van Delden hersteld. In het Twickelblad winter 2011 is het plan uitvoerig toegelicht. Verschillende aanwezigen maakten van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen. Deze gingen onder meer over het techni- sche ontwerp, de planning van de werk- zaamheden, verkeersveiligheid en de hui ­ dige geluidsoverlast. Vooral de bewoners van de appartementen in de Stadshagen dringen aan op een lagere maximum snel- heid op de Rondweg ter hoogte van de be- bouwde kom van Delden en toepassing van geluidsarm asfalt. Ook werden er sug- gesties gedaan om de taluds niet te hoog te maken zodat het omliggende landschap vanaf de weg nog zichtbaar is. Een aantal aanwezigen vroeg zich af of de nieuwe brug in het verlengde van de Twickelerlaan ook geschikt kan worden gemaakt voor fietsers. Ook werden er suggesties gedaan om de financiering rond te maken, door bijvoorbeeld sponsoring of hulp in natura. Het benodigde geld – circa io miljoen euro – moet grotendeels door de provincie op tafel worden gelegd. Idealiter worden de werkzaamheden aan de Rondweg gecom- bineerd met groot onderhoud dat in 2013 en 2014 is gepland, gaf Frans Suurmond namens de provincie aan. “Het zou jammer zijn als we die kans zouden missen”, aldus Suurmond. Op 4 april moet het provinciaal bestuur een uitspraak doen over het beschikbaar stellen van de nodige middelen om het plan verder uit te werken. Cezien de grote belangen die ermee ge- moeid zijn, verwacht de stichting Twickel dat ook anderen, zoals de gemeente Hof van Twente, financieel zullen bijdragen. Het college van B &. W van de gemeente Hof van Twente is echter minder enthousi- astdan de provincie. Rentmeester Schim ­ melpenninck hoopt dat die houding onder invloed van de bevolking verandert. “En daarom is een groot draagvlak voor de aanpassing zo belangrijk.” Schimmel ­ penninck riep de aanwezigen op om in navolging van de Vrienden van Twickel en de Stadsraad hun steun uit te spreken voor het inpassingplan, en zich waar mogelijk actief in te zetten. Van de 150 aanwezigen vulden 80 belangstellenden na afloop een formulier in. Van hen gaven 79 personen aan het plan te ondersteunen; 27 willen zich er actief voor inzetten. Stichting Twickel zou het toejuichen als er op korte termijn een plaatselijke werkgroep actief wordt. Martin Steenbeeke