pagina 11 lente 2002

Een geluidsopname met behulp van een paraboolreflector. Foto: J.A. Meijerink, 1970. vogelzang. Grappig is, dat de sonagrammen worden berekend met een algorithme dat reeds aan het begin van de negentiende eeuw door de Franse wiskundige Fourier is ontwikkeld toen er nog helemaal geen band- recorders en computers bestonden. Bij dit artikel is het sonagram afgedrukt dat de zang van een Winterkoning weergeeft en waarbij we kunnen zien dat deze zich bevindt tussen 3 en 9 kHz. Omdat verkeers- lawaai meestal laagfrequent is -kleiner dan 3 kHz.- laat zich dat vaak goed uitfilteren. Bijna al mijn opnamen moet ik bewerken. De mogelijk- heden die de computer ons biedt zijn te veelomvattend om hier te bespreken. Een vergelijkend onderzoek naar indivi- duele variaties in de zang of naar vogeldialecten vormt een van de vele mogelijkheden. Geluidsarchief Omdat ik al vanaf 1960 vogelgeluiden verzamel, bezit ik thans zangfragmenten van vrijwel alle in Twente voor- komende vogelsoorten. Vele daarvan heb ik op Twickel gemaakt en zijn thans opgeslagen op CD-ROM. Het geluidsjagen gaat natuurlijk nog steeds door omdat je telkens probeert betere opnamen te krijgen. Ook richt de interesse zich op meer variaties in de zang en op de geluiden die de vogels naast hun zang voortbrengen. Jan Meijerink