pagina 11 lente 1998

Grootste waterbodemsanering in Overijssel in uituoering Sanering van beken op landgoed Twickel Na jaren van onderzoek is aannemingsmaatschappij Midden-Betuwe in opdracht van het waterschap Regge en Dinkel gestart met de sanering van vijf beken rond Hengelo. Het gaat om de Omloopleiding, de Woolderbinnenbeek, de Oelerbeek, de Azelerbeek en de Twickelervaart. Bij deze sanering wordt een grote hoeveelheid verontreiniging ver- wijderd die in de loop van de jaren in deze beken terecht is gekomen. door de ingebruikname van een zui vering een gedeelte van de overlast was verholpen, ontstond door een verdergaan- de industrialisatie opnieuw een gevaar voor de beken. Deze belasting werd pas verminderd in het begin van de jaren zeventig door de grootschalige aanleg van rioolwaterzuiveringen en het toegenomen milieubesef. Onderzoek Jan Rikus Limbeek * Verontreiniging van de Oelerbeek en Twickelervaart; niets nieuws onder de zon. A1 in 1905 werd de gemeente Enschede door een uitspraak van de Almelose Rechtbank verplicht iets te doen aan de verontreiniging van het water in de beken op T wickel die ontstaan was door de afvoer van vuil rioolwater. De vervuiling was mede een gevolg van de lozingen door de textielindustrie. De gebruikte kleurspoe- ling kon op Twickel nog worden geconstateerd. Nadat Pas in het post Lekkerkerk tijdperk werd breed geac- cepteerd dat ook de bodems van beken en andere waterlo- pen verontreinigd konden zijn door lozingen. Dit leidde binnen het waterschap Regge en Dinkel tot het opzetten van een orienterend onderzoek naar de kwaliteit van water- bodems. Hieruit bleek dat in de omgeving van Hengelo veel beken sterk waren verontreinigd met een scala aan stoffen, waarbij kwik veelal maatgevend was. Omdat het bevoegd gezag bij (potentiele) gevallen van bodemverontreiniging bij de provincie berustte zijn de gegevens van het orienterend onderzoek aan de provincie Overijssel verstrekt. Het geval van kwikverontreiniging De Oelerbeek na de schoningswerkzaamheden. Traject ter hoogte van Carelshaven. Foto: J. Mulder.