pagina 11 herfst 1997

Jong leven bij het Meesterhuis in Azelo. Foto: A. C. Meyling, ca. 1960. pachtbedrij ven in de weg staan. Typerend voor landbouw- bedrijven in Twente is dat deze vaak bestaan uit een com- binatie van rundveehouderij en varkenshouderij. Inmiddels is de Pachtwet gewijzigd. In de komende jaren zal ook nog moeten blijken of de twee-procents ren- dementsnorm uit de nieuwe Pachtwet voor de landgoede- ren landbouw reeel is. Juist in dit gebied wordt de vrije ver- keerswaarde van landbouwgrond sterk beinvloed door niet-agrarische ontwikkelingen en heeft de landbouw op Twickel te maken met extra natuurlijke handicaps. Perceelsvorm en grootte, de waterhuishouding worden sterk beinvloed door het landgoedkarakter. Daamaast is de regelgeving op het gebied van ammoniakemissie en depo- sitie zeer belemmerend voor de ontwikkeling van de land ­ bouw. Graag wens ik het bestuur van de stichting veel wijsheid toe bij het bepalen van de route voor de volgende eeuw ten gunste van dit unieke stukje Twente en zijn bewoners. Ik spreek bij deze de wens uit dat Twickel ook na het 650- jarig bestaan een voorspoedige toekomst tegemoet gaat. Een landgoed, waarin cultuur, natuuren een levensvatbare landbouw perspectief hebben! H.J. Slijkhuis Voorzitter Commissie Grondgebruik LTO-Nederland Twickel zonder respect voor verleden is wankel “Eng he”, zei mijn vrouw toen wij enkele weken geleden, terugreden van een bezoek aan mijn jongste zoon in Enschede en aan het eind van de A35 Almelo binnenkwa- men. “Hoe zo eng?” zei ik. “Nou kijk” zei ze, “hier” en ze wees op een stuk terrein dat twee dagen tevoren nog groen was, waar nu bulldozers aan ’t graven waren, om er daarna een volgend bedrijf te bouwen. Het bedrijfsleven bij monde van de Kamer van Koophandel, pleit bij alle mogelijke gelegenheden voor meer bedrijvigheid in onze regio en krijgt daarbij soms het verwijt, dat zij van Twente een asphaltgebied wil maken, zonder rekening te houden met de natuur. Mensen die deze verwijten maken, weten echt niet waarover zij spreken. Immers, uitgaande van het feit, dat Twente een hoger dan landelijk werkeloosheidscijfer heeft en een gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking, dat lager ligt dan lan ­ delijk, doen wij ons best die cijfers positief te bei door zoveel mogelijk hoogwaardige arbeidsplaatsen te creeren. Een van de tien troeven die Twente heeft om investeer- ders naar hier te krijgen is het fantastische woon- en leef- klimaat in deze regio. Dat wij dat argument niet graag opofferen moge duidelijk zijn. Een doordachte scheiding tussen wonen, werken en recreeren is daarbij uitgangspunt. De Kamer van Koophandel steunt dan ook van harte de provinciale visie om regionale industrieterreinen de voor- keur te geven, boven willekeurige uitbreiding van gemeen- telijke industriegebieden. Als wij die laatste ontwikkeling niet zouden beperken, bestaat het gevaar dat een even- wichtig behoud van de mooie natuur gevaar zou kunnen lopen. Het behoeft in dit kader geen betoog dat wij een zo belangrijk cultured erfgoed als Twickel beslist wensen te sparen. Het bedrijfsleven zou zelfs voorop moeten lopen bij bedreigingen te dien aanzien. Immers een toekomst zonder respect voor het verleden, is wankel en daarvoor kiest ondememend T wente niet. Ik hoop dat 650 jaar Twickel voldoende eerbied wekt om er nog eeuwen aan toe te voegen. Drs A.G. van Leersum Voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Twente en Salland