pagina 11 herfst 1992

Unico regelt beheer Twickel tot in de puntjes De rentmeester ziet toe op pacht, hakhout en huwelijk ’’D’ervarenheid is veeltijds een bedrieglijk leermeester. De Reden gaat haar ver te bo- ven”. Deze uitspraak van de bekende musi- cus en leermeester, van de familie Van Wassenaer Quirinus van Blankenburg (1654-1739), was typerend voor die tijd, want in de eerste helft van de 18e eeuw was de belangstelling voornamelijk gericht op de mogelijkheden, die de verstandelijke vermo- gens van de mens bieden. Het zelf oplossen van problemen met het verstand, de ratio, groeide uit tot een systeem: het Ratio- nalisme. Unico, die in zijn studententijd zeker in con­ tact was gekomen met uitvinders als Boerhaave (1668-1738, arts, theoloog, chemicus plantkundige), ’s Gravensande (fysicus) en wellicht Fahrenheit en Linnaeus, was zeker op de hoogte van allerlei vernieuwingen, die voortsproten uit nieuwe ontdekkingen. Ook zijn bibliotheek, opgezet door zijn vader en uitgebreid door zijn oudere broer Johan Hendrik, getuigt van zijn veelzijdige be ­ langstelling, die duidelijk blijkt uit de sa- menstelling, de aantekeningen en de handtekening van Unico in vele boeken. kaarten en pachtboeken Op Twickel zien wij dezelfde tendens. Vlak voor zijn overlijden in 1681 dicteerde Adolf Hendrik van Raesfelt instructies voor de rentmeester aan zijn dochter, Adriana Sophia, de moeder van Unico. In 1717 nadat Unico officieel Heer van Twickel was geworden, bekeek hij deze in ­ structies en maakte er aantekeningen bij. Vervolgens liet hij in 1726 kaarten maken van zijn landgoed en liet hij alle erven die in zijn bezit waren, beschrijven. Zijn bezittin- Beheerskaart door Johan Muller van de tot Twickel behorende landerijen in de buurschap Zenderen.