pagina 11 4 1998 tijdschrift

De aantasting van het landgoed Twickel in het verleden Anderhalve eeuw van verkopen voor wegen, spoorlijnen, kanalen en bouwterreinen Aantastingen en bedreigingen van het landgoed T wickel zij n er altijd geweest. In het verleden moest Twickel vele hecta ­ res gedwongen afstaan ten behoeve van wegenbouw, kanaal- aanleg of stedelijke uitbreidingen. De verkoop van grond is ook in het verleden meestal het gevolg geweest van wettelij- ke onteigeningsregelingen. Zodra een dergelijke regeling in het parlement of in de provinciale staten was aangenomen, werd nog wel met de betrokkenen over de verdere afhande- ling overlegd, doch het principe lag vast en daaraan viel niet te ontkomen. Jan Hakstegen In de stapels correspondentie die daarover in het Huis- archief Twickel worden bewaard, blijkt dikwijls dat de taxatieprijzen van de af te stane gronden lager waren dan de in opdracht van Twickel gehouden taxatie. Ook waren er nog vele andere zaken waarover moest worden onder- handeld. Zo werden bij voorbeeld waterlopen onderbroken bij de aanleg van wegen, spoorlijnen en het Twentekanaal. Over een adequate oplossing van dergelijke problemen werd uitgebreid overlegd. Ook werd aan de pachters land ontnomen, dat soms op andere wijze kon worden aange- vuld. Gebeurde dit echter niet, dan betekende dit voor Twickel minder pachtopbrengsten. Bovendien moesten meestal afrasteringen worden ver- plaatst, uitritten worden verlegd en jachtrechten worden gewijzigd. Voor dit alles moest worden getracht een ver- goeding te bedingen, hetgeen soms gelukte. Verder moest de prijs worden bepaald van de houtopstand in het betref- fende terrein en in sommige gevallen werd gesproken over de vergoeding voor de vermindering van de recreatieve Strijkinrichting en Pannenbakkerij  De Goorsestraat in Ambt Delden. Rechts op de foto de strijkinrichting van de Gebr. Ten Hoopen, waarin het chemisch bedrijf Servo in 1926 van start ging. Ansichtkaart: collectie Huisarchief Twickel.