pagina 10 winter 2008

Kasteel Middachten waar Tijs stage Hep. Het is een grotefamilie Met ingang van 2009 heeft de Hof te Dieren een nieuwe Flora-en Faunabeheerder en toezichthouder. Hij werd op 6 oktober 1385 in Amsterdam geboren en verhuisde op driejarige leeftijd met zijn ouders vanuit het ‘Mokum aan de Amstel’ naar Deventer vanwege het werk van vader. Een interview met Tijs Crosheide. jacht zullen er altijd zijn, maar ik vind het belangrijk om mensen uit te leggen wat de noodzaak en de belangen van de jacht zijn. Omdat ik denk dat veel mensen maar een kant van het verhaal kennen en horen”. Educatie is dus zeker een speerpunt in zijn nieuwe functie. Twickelfamilie In de korte tijd dat Tijs het werken op de Hof te Dieren en Twickel meemaakt, heeft hij toch al een mening over het reilen en zeilen binnen de Twickelfamilie. Hij vindt het fantastisch hoe er binnen Twickel met elkaar wordt gecommuniceerd waardoor er een goede onderlinge samenwerking is. “Dit zijn de ingredienten voor een hechte club. Ikvoel methuis in deze Twickelfami ­ lie, ondanks dat ik nog niet iedereen heb ontmoet en er nog maar twee maanden aan het werk ben”, aldus het nieuwe per- soneelslid. Wanneer Jan Holtslag begin 2009 van een welverdiende rust gaat genieten is Tijs de nieuwe flora-en faunabeheerder en toezicht ­ houder van de Hofte Dieren. De redactie van Twickelblad wenst hem daarbij veel succes. Helmig Kieerebezem Tijs heeft in zijn jeugd altijd al veel inte- resse gehad in het boerenleven en na schooltijd, het huiswerk moest af zijn, brachten zijn ‘jonge benen’ hem naar de boeren in de omgeving van de koekstad Deventer. Na zijn middelbare opleiding Veehouderij en Landbouw in Twello, onder de rook van Deventer, volgde Tijs aan het Helicon in Velp de opleiding Bos en Natuurbeheer. Daar begon 00k zijn inte- resse, naast het boerenleven, voor natuur ­ beheer en de jacht. Vanaf de eerste klas liep hij al stage bij kasteel Middachten. Op dit landgoed, gelegen tussen de Veluwe- zoom en het rivierenlandschap, deed de jonge student veel ervaring op. Waarom Twickel? “Mijn drijfveer om te solliciteren op de baan van Jan Holtslag was om de simpele reden dat ik van mijn hobby en passie mijn werk wilde maken. Het is prachtig”, aldus Tijs, “om te zien en te ontdekken hoe een bos leeft en elke dag weer te leren van wat je ziet en meemaakt”. Als voorbeeld noemt hij het wroeten van de wilde zwijnen langs een pad of open beukenvak en na een jaar te zien hoe er verjonging opkomt. Vanaf 1 September 2008 is Tijs al drie dagen als bosarbeider in dienst van Twic ­ kel. Op het landgoed Middachten werkte hij al twee jaar, twee dagen in de week als bosarbeider. “Ik doe daar zeer uiteenlo- pende werkzaamheden zoals het klepelen van de wegbermen in de uiterwaarden, zaagwerk, nazorg na veiling en dunningen, rasteren, enz.” Educatie De jacht staat volgens de media veelal op gespannen voet met natuurbeheer, hoe ziet hij dit samenspel? Tijs den kt even na: “Jacht en natuurbeheer zijn twee aparte begrippen, maar staan op bepaalde vlak- ken erg dicht bij elkaar. Zo kan bijvoor- beeld een te hoge edelhertenstand veel schade doen aan een vak bosverjonging dat de beheerder als productiebos heeft aangewezen. Meningsverschillen over de Tijs Crosheide bij de muur van de moestuin.