pagina 10 voorjaar 2008

950 jaar Hu Castell De oudste akte in het archief van de bisschoppen van Wurzburg is uitgevaardigd op de derde maart van het jaar 1057. Het gaat om een ruiling tussen bisschop Adalbero en de koning van Polen, waarbij een zekere Robbarth als getuige verschijnt. Dit is dezelfde persoon of een nauwe verwant van Ruopreth de Castello die genoemd wordt in een bisschoppelijke akte uit 1091. Dankzij deze vermeldingen kan het Huis Castell bogen op 950 jaar familiegeschiede- nis. Daarmee behoort het tot den van de oudste adelshuizen van Duitsland. In de i2e en i3e eeuw bezat het geslacht een uit- gestrekt domein ten oosten van Wurzburg met verscheidene belangrijke burchten. Daarna raakten de leden van de familie ver- strikt in oorlogsomstandigheden en trad er tot de i7e eeuw een neergang in. Bedrijfstakken Na de beeindiging van de godsdienstoor- logen bloeide het graafschap Castell weer op. Het graan ruiste weer op de landerijen. De slotberg in het dorp Castell werd beplant met de toen nog onbekende Silva- nerdruif. De in deze plaats al eeuwen uit- geoefende wijnbouw kreeg hierdoor een nieuwe impuls die tot in onze tijd zijn vruchten afwerpt. Tegenwoordig is de wijn ­ bouw ondergebracht in het Furstlich Cas- tell’sche Domanenamt, een van de vier bedrijfstakken van het huis Castell. Het areaal daarvan beslaat op de huidige dag zo’n 70 hectare met hoofdzakelijk Silvaner, Riesling en Muller-Thurgau. Ook een volgende ramp bracht een nu nog bestaande bedrijfstak voort. In de jaren 1772 – 1774 werd midden Europa geteisterd door honger. Uit de aan de boe- ren verleende voorschotten om elders zaaigoed in te kopen ontstond de Furst ­ lich Castell’sche Bank. Deze bank bleeftot op heden voor honderd procent in eigen- dom van de twee familietakken Zu Cas- tell-Castell en Zu Castell-Rudenhausen. Daarnaast kent het huis Castell tegen ­ woordig nog twee bedrijven: het in eigen exploitatie uitgeoefende landbouwbedrijf en de houtvesterij. Regering Na het uiteenvallen van het Duitse Rijk werd het rijksgraafschap Castell met zijn 10.000 onderdanen toegedeeld aan het koninkrijk Beieren. Tot 1918 behielden de graven een groot aantal rechten en privile ­ ges. Zo hadden zij zitting in de Beierse Landdag en genoten zij een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van belastingen. Ter gelegenheid van de tachtigste verjaar- dag van de Prinzregent van Beieren in 1901 werden de hoofden van de familietakken Castell-Castell en Castell-Rudenhausen ver- heven tot Furst. Enkele jaren later kwam de verbinding met Twickel tot stand. In 1905 trouwde de toen- malige Furst, Casimirzu Castell-Rudenhau ­ sen op kasteel Middachten met Mechtild gravin Van Aldenburg Bentinck, de oudste dochter van Willem graaf Van Aldenburg Bentinck en Marie van Aldenburg Bentinck, geboren Van Heeckeren van Wassenaer, afkomstig van kasteel Twickel. Uit dit huwe- lijk werden zes kinderen geboren, waaron- der de latere Furst Siegfried. Aafke Brunt Lithografie van het dorp Castell, gelegen aan de voet van de Slotberg, 1827.