pagina 10 najaar 2012

Oude materialen keren terug in opgeknapte boerderij Hergebruik van oude materialen komt het milieu ten goede. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen te worden gemaakt waardoor natuurlijke hulpbronnen worden ontzien. Bij het opknappen van pachtboerderij de Wengele is hergebruik leidend. De Wengele. Aan de uit 1870 stammende boerderij De Wengele aan de Twickelerlaan is relatief gezien weinig vertimmerd in de loop der jaren. Een van de grootste ingrepen was het verplaatsen van staldeuren en ramen in de achter- en zijgevels, in de vijftiger jaren. Tot voor kort werd de boerderij be- woond door een pachter die al vijftien jaar geleden een punt zette achter zijn boeren- bedrijf. “Hij had niet veel woonwensen en daardoor is veel bij het oude gebleven. Celukkig maar, kun je achteraf stellen”, verklaart Louis Volker, beheerder gebouwen van Twickel. Nu de pachter is verhuisd en de boerderij wordt verhuurd aan andere bewoners, was een forse opknapbeurt noodzakelijk. Deze heeft: deels kenmerken van een restauratie, legt Volker uit. “Voor- dat we beginnen maken we eerst met behulp van foto’s de balans op. Wat is er? Wat willen we houden? Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk authentieke mate ­ rialen willen behouden. Dit is weliswaar geen rijksmonument maar wel voor Twickel een kenmerkende boerderij.” Het resultaat is dat veel oude deuren, kozijnen en gebinten de verbouwing van De Wenge ­ le hebben overleefd. Een spint – een originele kast – blijft bij- voorbeeld gehandhaafd. Evenals de schuif- ramen en de tegels op de vloer. Die zijn er eerst allemaal uitgebikt, waarna ze vervol- gens over de nieuw aangelegde betonvloer worden gelegd. Een bijzonder detail is het luikje tussen de woonkamer en de vroegere deel. Vroeger kon de boer met 66n blik zien hoe het vee erbij lag. In veel boerde- rijen is het luikje verdwenen; in de Wengele is deze bewaard gebleven. De wens om zoveel mogelijk authentieke materialen te bewaren kan op gespannen voet staan met het wooncomfort of de per- soonlijke smaak van de bewoners, erkent Volker. Wat betreft het wooncomfort denkt Twickel mee met de eisen van de tijd. De Wengele heeft geheel nieuwe installaties voor elektra, water, ventilatie en centrale verwarming (waarvan deels vloerver- verwarming). Dit valt soms 00k op in het interieur. “Maar waar mogelijk kijken we 00k nadrukkelijk naarde esthetische kant", verduidelijkt Louis. “Er is bovenop de sporen een nieuw houten dakbeschot en isolatie aangebracht. Voor de energiebesparing zou je er 00k voor kunnen kiezen om het met gipsplaten helemaal af te timmeren, maar wij kiezen ervoor om de dakconstruc- tie met de gebinten in het zicht te laten. Dat geeft 00k een bepaalde sfeer.” Zo is er 00k bewust voor gekozen om in de woon ­ kamer de mangaan wandtegels, de zoge- heten “blompotjes” op de plek te laten zitten, al moesten de nieuwe huurders nog Spint.