pagina 10 najaar 2011

Plan voor herbouwEschmolen Twee jaren geleden stond in dit blad bet artikel “Statige korenmolen wordt gemist." Het ging over de windkorenmolen de Eschmolen die aan de weg van Delden naar Almelo stond. Hiermee werd eeuwenlang het graan van de Esch vermalen tot meel voor het brood. De molen stond op een hoge plaats en was van verre te zien. In 2009 gaf ik meermalen een dialezing over de geschiedenis van deze markante molen van Twickel en het bleek dat velen het betreurden dat hij in 1959 verbrand is. Het idee de molen te herbouwen kreeg veel bijval. we een sluitende exploitatiebegroting konden opstellen, mede dankzij de grote steun van Twickel. Het resultaat is een uitgebreid verslag van alle aspecten die tegenwoordig moeten worden onderzocht, bijv. historie, land- schap, toerisme, activiteiten, planologie, haalbaarheid, beleid, investeringen en exploitatie. Dit Plan van Aanpak zal eind September worden aangeboden aan de gemeente Hof van Twente en Twickel tijdens een officiele bijeenkomst. Dat zal het begin zijn van veel publicaties en acties voor het werven van gelden. Deze gelden zijn nodig om de herbouw te financieren. Op de website www.esch- molendelden.nl is de voortgang te volgen en kan men zich opgeven als vriend van de Stichting Eschmolen Delden. Op 13 en 18 oktober geven we een informa- tieavond in ‘t Hoogspel om 20.00 uur, waar ieder van harte welkom is. Onderstaande wens, waar ik twee jaar ge ­ leden mijn bijdrage mee afsloot, geldt nog steeds maar de vervulling komt met het Plan van Aanpak naderbij. Wat zou het mooi zijn als we vanaf Almelo de stad naderen en weer verwelkomd worden door de prachtige Eschmolen. Vier- honderd jaar stond er een Eschmolen op zijn hoge karakteristieke plek, ruim vijftig jaar missen we hem nu. Het wordt tijd om Twickel en Delden weercompleette maken! Derk Rouwhorst Er kwamen publicaties en we kregen een fantastische aanbieding van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Deze begeleidt in elke provincie bewoners die hun leefomgeving willen verbeteren. De KNHM bood aan een haalbaarheidsstudie te betalen. Ze stelden 00k hun kennis, projectbegeleiding en netwerk ter beschik- king. Wij moesten daarbij zorgen voor een juridisch fundament in de vorm van Stich ­ ting Eschmolen Delden. En omdat er in Delden veel sympathie is voor dit plan was het geen probleem bestuursleden te vinden. De bestuursleden zijn: Jan Michiels (pen- ningmeester), Jan Roerink (secretaris), Adriaan van Es, Jan Bouke Zijlstra, Jan Brummer, Helmig Kleerebezem, en onder- getekende als voorzitter. Allen zijn WT-lid. De afgelopen twee jaren voerden we samen met KNHM besprekingen met Twickel en de gemeente Hof van Twente. Na alle voorbereidingen is gebleken dat Twee van de in totaal vier nieuwe woningen die gebouwd zijn in het uitbreidingsplan Braak West in Delden. Deze vrijstaande nieuwbouwhuizen staan op Twickelgrond die daartoe in erfpacht is uitgegeven aan de bewoners. De woningen zijn modern maar toch geinspireerd op bouwtradities van Twickel. Zo is voor de gevels gebruik gemaakt van boat van de zagerij en zijn de daken gedekt met traditionele rode pannen. De eerste vier woningen zijn onlangs betrokken door de bewoners. Het vijfde kavel wacht nog op