pagina 10 najaar 2009

Bezuinigen met verstandig De overheid is ambitieus. De ene nota na de andere verschijnt. Hierin staan de beleidsvoornemens en maatregelen om de leefomgeving voor oris, burgers, beter te maken. Een mooi landschap, een omgevingsgerichte monumentenzorg, aandacht voor cultuurhistorie, duurzaam voedsel, natuur. Belangrijk hierbij is de verantwoordelijkheid van de burger. Landgoed in Landgoed ‘Twente. Landgoed van Nederland’ is het kwaliteitsmerk waarmee toeristisch Twente zich profileert. Centraal in de positionering van het merk staat het scherp stellen en uitdragen van de on- derscheidende elementen die Twente ten opzichte van andere regio’s biedt. Deze scherpstelling is onder meer terug te vinden in de zin ‘Landgoed van Nederland’. De landschappelijke kwa- liteiten en cultuurhistorisch erfgoed zijn belangrijke thema die in de campagne belicht worden. Landgoed Twickel is een uitstekend voor- beeld van hoe toerisme samen kan gaan met het behoud van het landgoed en cul ­ tuurhistorisch erfgoed. Zo genieten in het zomerseizoen jaarlijks ruim tienduizend belangstellenden op een verantwoorde wijze van de Tuinen van Twickel. Twente. Landgoed van Nederland’ biedt een platform voor toeristische onder- nemers en organisaties uit de natuur- en cultuursector en landbouwsector om de verschillende invalshoeken van Twente te belichten en samenwerking tussen partijen te stimuleren. De initiatieven in het kader van het Pact van Twickel om via kleinschalige, kwali- tatief hoogwaardige voorzieningen de recreatieve betekenis van het landgoed te versterken, sluiten naadloos aan bij de campagne. Het Twents Bureau voor Toerisme staat dan 00k positief tegenover het ontwikkelen van historische routes en het bouwen van recreatieve voorzieningen als uitkijktorens en boerderijlodges. Het toerisme in Twente mag niet ten koste gaan van het behoud van de Twentse natuur en de landgoederen. Landgoed Twickel is aantrekkelijk voor toeristen en een van de vele parels die Twente in haar bezit heeft. Twente mag trots op het Landgoed Twickel zijn. De uitdaging is met elkaar de juiste balans te vinden tussen duurzaamheid, behoud van het Twents cultured erfgoed en het vergroten van de aantrekkingskracht van Twente als toeristische bestemming. Het Twents Bureau voor Toerisme pakt die handschoen graag op! Henk Abels Marketingcoordinator Twents Bureau voor Toerisme Er is in Nederland een aantal locaties waar die beleidsdoelen al van oudsher zijn gerea- liseerd: de historische buitenplaatsen in par- ticulier bezit. Op geen enkele andere plek vind je een zo’n harmonieuze integratie van cultuur en natuur, cultuurhistorie en land ­ schap als gevolg van particulier initiatief. De maatschappelijke relevantie van deze bui ­ tenplaatsen neemt met het jaar toe. Denk aan de identiteit die ze de leefomgeving ver- schaffen, het aantrekken van toeristen, de landgoedwinkels met biologische producten. Ook de educatieve projecten voor kinderen en volwassenen, de kasteelconcerten, de kunstexposities vinden hun opmars. En last but not least: het bieden van een uitstekende ambiance voor openluchtrecreatie. Een on- langs gehouden enquete wees uit dat deze 300 buitenplaatsen vele miljoenen malen per jaar bezocht worden. De investeringen en de navenant hoge onderhoudskosten van deze historische buitenplaatsen (gebouwen en tui- nen/parken) worden gedragen doorde par- ticuliere eigenaar. Dat de onderhoudskosten exorbitant hoog zijn, is niet moeilijkte raden als je bijvoorbeeld alleen al ziet hoe groot de tuinen zijn en welke bijzondere cultuur- historische elementen zich daarin bevinden. Met behulp van bescheiden overheidsbijdra- gen en veel vrijwilligerswerk lukt het de eige ­ naar door goed en zuinig beheer het onder- houdsniveau van deze tuinen en parken op een redelijk peil te houden. Die overheids- bijdragen zijn ontstaan door noodkreten van eigenaren in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Verval en teloorgang van buitenplaat ­ sen waren toen schering en inslag. Celukkig heeft de overheid het belang van de buiten ­ plaatsen ingezien. Een van de maatregelen die ze nam, was dat via de Stichting tot behoud van Particuliere Historische Buiten ­ plaatsen subsidie werd verstrekt voor het onderhoud van de tuinen en parken. De overheid wil bovengenoemde beleidsdoe ­ len realiseren. Zij heeft echter geld tekort. Waar haalt ze nu geld vandaan? Juist, van het toch al bescheiden subsidie budget voor deze tuinen en parken. Er is nog niemand die mij heeft kunnen uitleggen waarom er geld weggehaald moet worden van plekken waar de beleidsdoelen de facto al gereali- seerd zijn en waar vele mensen van genieten. De kosten van dit maatschappelijk nut worden dan nagenoeg geheel op de schou- ders van de particuliere eigenaar gelegd. Celukkig heeft de Tweede Kamer de regering laten weten dat ze bezuinigen op tuinen van historische buitenplaatsen in particulier bezit geen verstandige keuze vindt en dat de overheid een verantwoordelijkheid houdt. Op 25 juni is een motie van het Tweede Kamerlid mevrouw Jacobi aangeno- men waarin wordt gevraagd op korte termijn geen onomkeerbare maatregelen te nemen, totdat er een goede oplossing is gevonden. Thera Lindenbergh Beleidsmedewerker Stichting PHB