pagina 10 lente 1998

Jonge en oude eikebomen in de Twickelerlaan. Foto: J. Mulder. voor enkele boomgroepen in het park. Vlak voor kerst zijn de eerste bomen geveld. Zware kapitale beuken die op ster- ven na dood waren. De stamkwaliteit bleek slecht te zijn, veel holtes en rot hout. Ook nu weer verbaasden we ons dat de bomen nog steeds waren blijven staan. De beuken ach- ter de Parkhut zijn 260 jaar oud geworden. Uit de jaarrin- gen konden we opmaken dat de bomen op tachtigjarige leeftijd plotseling veel groeiruimte hebben gekregen. Hierdoor weten we dat ze eerst deel uit gemaakt hebben van de oude achttiende eeuwse aanleg, het Engelsche Bos. Begin 19e eeuw heeft Zocher een flink deel van dat Engelsche Bos gekapt en is een boomgroep van beuken achter de Parkhut blijven staan. Enkele bomen van de groep waren nagenoeg dood. Wanneer zuike oude beuken- bomen plotseling blootgesteld worden aan zonlicht leggen ze het loodje. Besloten is deze groep te vellen en jonge bomen te herplanten. Van het restant van het Engelsche Bos is niet veel meer over. Hier zijn enkele slechte beuken geveld en is de onder- groei van rododendrons gedeeltelijk verwijderd om zo de aanplant van jonge bomen mogelijk te maken. In de lichte- re plekken komen eiken, op de donkere plaatsen beuken. Tussen de ingang van de tuinen en de eikelschuur zijn vorig jaar de laatste bomen van een boomgroep geveld. We gaan nu herplanten. Elders in het park zijn alle bomen in twee van de door Petzold aangelegde groepen verdwenen. Deze planten we volgens de richtlijnen van Petzold weer in. Het meest in het oog springend is de herplant van de eik nabij het Huisarchief in het Bouwhuis. Deze boom moest na getroffen te zijn door de bliksem, geveld worden. Ter vervanging komt er een grote eik die elders in het park staat, maar daar niet hoort. Met deze werkzaamheden is een eerste aanzet gegeven voor het herstel van het bomenbestand van het kasteelpark. Twickel ziet dit als een van de belangrijkste maatregelen voor het behoud van de cultuurwaarden in het park. Kooidijk In het bos langs de Kooidijk, die van het kasteel tot het jachthuis Casa Nova loopt, is in het afgelopen najaar de rododendron verwijderd. Dit is gedaan om de verjonging van het bos mogelijk te maken. Nu de rododendrons ver ­ wijderd zijn blijkt hoe weinig inheemse ondergroei er is. Dat de rododendron geen cultuur-historische waarde ver- tegenwoordigt kunt U lezen in het artikel ‘Rododendrons enjacht opTwickel’, Twickelblad 1996, no.3,p 11. Het oude bomenbestand heeft een slechte vitaliteit. Twickel was al gedwongen een pad af te sluiten vanwege het gevaar voor vallend dood hout. Vellen van de bomen was niet mogelijk omdat deze bomen een vleermuizenko- lonie herbergen. Momenteel wordt door het Bosbouwkundig Onderzoeksinstituut gekeken naar de oorzaken van de ver- minderde vitaliteit van dit bos. Vooruitlopend op de resul- taten wil Twickel vast beginnen met de verjonging van dit deel. Als er het komend jaar genoeg zaad valt kan dit met behulp van natuurlijke verjonging tot stand gebracht wor ­ den. Lukt dit niet dan zal Twickel volgende winter gaan inplan ten. Al met al geen luxe problemen. De vitaliteit van het oude bomenbestand is dermate slecht dat Twickel gedwongen is deze maatregelen te nemen om zo te zorgen dat ook de mensen na ons kunnen genieten van een fraai landgoed met mooie bomen en bossen. De realiteit gebiedt ons te zeggen dat het niet de laatste keer is, dat we dit soort maatregelen moeten nemen. Hoe spijtig dat misschien ook is.