pagina 10 herfst 1998

Uit deze inventari satie blijkt dat op Twickel de loofbo- men domineren en dat de belangrijkste boomsoorten de grove den en de inlandse eik zijn. De houtvoorraad bestaat voor 2/3 deel uit deze boomsoorten. Gemiddeld staat er per hectare 174 kubieke meter hout. De verdeling van de hout ­ voorraad is in figuur 1 weergegeven. Figuur 1. Jaarlijks groeit er op Twickel per hectare 5 kubieke meter hout bij. De verdeling van de bijgroei is weergege ­ ven in figuur 2. Hieruit blijkt dat de grove den en inlandse eik relatief een gering aandeel aan de bijgroei leveren in tegenstelling tot het overige loofhout. De boomsoorten berk en populier leveren hieraan de grootste bijdrage. Verdeling bijgroei. Totaal 5 m3/ha/jr. Houtvoorraad In de periode 1991 tot en met 1996 bedroeg de houtoogst circa 4200 kubieke meter per jaar. Deze oogstgegevens zijn vergeleken met de bijgroeigegevens. Per boomsoort is vastgesteld hoeveel procent van de bijgroei in de toekomst geoogst zou kunnen worden. Hierbij is gekeken naar het aandeel van die boomsoort in de oogst over de afgelopen jaren en de bosbouwkundige realiteit (onder meer natuur- lijke sterfte en niet oogstbaar hout) De resultaten zijn weer ­ gegeven in figuur 3. Uit de cijfers, weergegeven in figuur 3, blijkt dat de eik een steeds groter en de grove den een steeds kleiner aandeel gaat krijgen. Dit is het gevolg van de bosontwikkeling. Ook het aandeel van de populier wordt kleiner. Dit is een gevolg van het feit dat veel populieren beplantingen in de jaren vijftig en zestig zijn aangelegd en dat deze thans aan verjonging toe zijn. A1 met al kan geconcludeerd worden dat de houtoogst op een goed niveau ligt. Er is geen over- of ondermatige oogst. In het bos blijkt weinig dood hout aanwezig te zijn en het is slecht verdeeld over het gebied. De structuur van het bos is goed maar te grootschalig verspreid. Met name daar waar de natuurdoelen een rol spelen moet dit verbeteren. Visie De doelstellingen zijn ten opzichte van het vorige beheerplan nauwelijks gewijzigd. Per landschapsecologi- sche eenheid is een functie vastgesteld. Enkele voorbeel- den zijn: Park voor de omgeving van het kasteel, Landschap voor de Deldeneresch, Natuur voor de natuur- terreinen met omliggende bossen en Houtteelt voor de bos- sen langs de Langenhorsterweg. Het grootste gedeelte van het bos valt onder de functie Houtteelt en Natuur op basis van gelijkwaardigheid. Deze doelen zijn geformuleerd op basis van de stichtingsstatuten en de bestaande waarden. Maatregelen Zoals reeds gezegd zal het bosbeheer weinig tot geen veranderingen ondergaan. Uit de inventarisaties zijn de volgende conclusies getrokken : *De bosontwikkeling accepteren en proberen gebruik te maken van de zich van nature aandienende verjonging. *De voorziene achteruitgang van het aandeel van de eiken in de bossen met een landschappelijke of parkfunc- tie moet opgevangen worden door in deze bossen in de komende periode het accent van de verjonging te leggen. Vanzelfsprekend met inlandse eik. *In bossen met de natuurfunctie moeten de maatregelen zodanig uitgevoerd worden dat de structuur kleinschaliger wordt. Dunningen die op kleine schaal afwisseling tonen, het creeren van kleine open plekken en het soms nalaten van ingrepen. *Met name in bossen waar de natuurfunctie van belang is streven naar een grotere hoeveelheid dood hout. Met name door de oogst van brandhout te verminderen en (nog) meer hout op stam te laten sterven en kronen van grote bomen ongemoeid achter te laten in het bos. Gewapend met deze beheersvisie wil Twickel haar bos ­ sen in de toekomst nog beter laten functioneren dan zij voorheen deden. Tabel Inlandse eik Populier Overig loofhout Grove den Overig naaldhout bijgroei 2200 100 2900 2300 700 8200 oogstbaar 1300 100 600 1400 500 3900 oogst 900 " 700 300 2000 300 4200 mutatie voorraad 400 – 600 300 – 600 200 Figuur 3. De waarden zijn aangegeven in kubieke meters.